Clifa logo
Contact
Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
    Naar Huis ][ Back Home

ZIEKTEBEELDEN: 
                                      CVA

Wat is een CVA? En wat zijn de gevolgen? 

CVA is de afkorting van de medische term Cerebro Vasculair Accident, wat zoveel betekent als een "ongeluk in de bloedvaten van de hersenen". Vaak spreekt men van een beroerte of attaque. Dit kan een herseninfarct zijn, waarbij een bloedvat in de
hersenen door een bloedpropje verstopt is geraakt of een hersenbloeding, waarbij een bloedvat is gebarsten. Bij beide vormen van een CVA treedt beschadiging van delen van de hersenen op.

Een CVA kan ingrijpende gevolgen hebben. Welke gevolgen optreden en in welke mate, is ondermeer afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is.
Wij geven hier in het kort aan waar de gevolgen betrekking op kunnen hebben. Dit betekent geenszins, dat deze per definitie allemaal en in dezelfde mate bij iedere patiënt voorkomen.

Uitgebreide informatie over een CVA vindt u in de brochure 'Een beroerte, en dan?' van  de Nederlandse Hartsstichting
Deze brochure is te verkrijgen op de afdeling.
Daarnaast beschikt de afdeling over een exemplaar van de "wegwijzer na een beroerte", die u altijd ter inzage kunt krijgen. 

De gevolgen van een C.V.A zijn onder te verdelen in:

1. lichamelijke gevolgen;

2. psychische gevolgen;

3. gevolgen met betrekking tot de communicatie.

1. LICHAMELIJKE GEVOLGEN

Lichamelijk kunnen de gevolgen van het CVA zich uiten in:

- de bewegingen, geheel of gedeeltelijke verlamming (halfzijdig);

- de gevoelsbeleving;

- uitval van een deel van het gezichtsveld;

- problemen bij het spreken en slikken;

- incontinentie van urine en ontlasting;

- vermoeidheid;

- epileptische aanval(len).

2. PSYCHISCHE GEVOLGEN

De psychische gevolgen zijn weer onder te verdelen in algemene gevolgen en gevolgen die samenhangen met de hersenhelft die beschadigd is.

A. Algemene gevolgen

- cognitieve gevolgen, zoals problemen met het denken, waarnemen, onthouden, concentreren en inzicht in de eigen ziekte.

- emotionele gevolgen, zoals angst, onzekerheid en wisselende stemmingen.

- gevolgen voor het gedrag en het karakter zoals problemen met het nemen van initiatieven, te snel en impulsief handelen en egocentrisch en ongevoelig gedrag.

B. Bij een CVA in de linker hersenhelft: rechtszijdige verlamming. Gevolgen kunnen zich uiten zich door problemen met of veranderingen van:

- taal;

- alledaagse handelingen;

- volgorde van gebeurtenissen;

- herkenning;

- links/rechts aanduiding;

- rekenen;

- gedrag en emoties.

C. Bij een CVA in de rechter hersenhelft: linkszijdige verlamming. Gevolgen kunnen zich uiten door problemen met of veranderingen van:

- waarneming aan de linkerkant;

- herkenning en waarneming van vormen, voorwerpen en afmetingen;

- besef van tijdsduur;

- gevoel voor humor;

- ziekte-inzicht;

- emoties.

3. GEVOLGEN MET BETREKKING TOT DE COMMUNICATIE

De voornaamste communicatieve gevolgen van een CVA zijn taalstoornissen (de zogenoemde afasie) en spreekstoornissen (ook wel dysartrie genoemd). Bij een afasie kunnen er problemen bestaan met het vinden van woorden, het begrijpen van
hetgeen gezegd wordt en met lezen en schrijven. Spreekstoornissen uiten zich in moeilijkheden bij het uitspreken van woorden en zinnen. De oorzaak hiervan is dat de spieren die gebruikt worden bij het spreken gedeeltelijk verlamd zijn. Hierdoor worden woorden vervormd en kan de patiënt zich minder goed verstaanbaar maken. 

Het onderzoek bij een CVA
Om vast te kunnen stellen wat de oorzaak is van een CVA vinden verschillende onderzoeken plaats. In de meeste gevallen zijn dat de volgende onderzoeken:

- lichamelijk onderzoek;

- bloedonderzoek;

- EEG;

- duplexscan;

- CT-scan;

- cardiologisch onderzoek;

- M.R.I.

De behandeling van een CVA: Neuro Developmental Treatment
Neuro Developmental Treatment (NDT) wordt in veel ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra toegepast. Wij zullen hier uitleggen wat het doel is van deze werkwijze en hoe deze in de praktijk werkt.
Het doel van NDT is tweeledig:

- mensen weer zo zelfstandig mogelijk laten functioneren met een optimale inschakeling van de aangedane zijde. Er wordt naar gestreefd de patiënt zo normaal mogelijk te laten bewegen.

- complicaties voorkomen; zoals schouderpijn en spasticiteit. 

24 - uurs aanpak
Het NDT-concept is een 24-uurs -plan. Dit houdt in dat consequent 24 uur per dag de behandelprincipes in praktijk worden gebracht. Alle bij de patiënt betrokkenen, zoals artsen, verpleegkundigen, maar ook familie en bezoekers, benaderen de patiënt op
dezelfde manier. Door consequent deze benadering toe te passen, is de kans op herstel groter. Symmetrie Bij een halfzijdige verlamming is de samenwerking tussen de beide lichaamshelften vaak verstoord. Het is belangrijk dat de patiënt alledaagse
aktiviteiten zoals zitten, lopen en de zelfverzorging zoveel mogelijk symmetrisch uitvoert. Zo wordt de patiënt gestimuleerd beide lichaamshelften evenveel te gebruiken.
De patiënt wordt bijvoorbeeld geleerd om zich bij het gaan zitten of gaan staan niet alleen met de gezonde arm op te trekken, maar beide armen te gebruiken door middel van de 'bidgreep'.

Aangedane zijde
Naast verlammingsverschijnselen aan de aangedane lichaamshelft kunnen er ook gevoelsstoornissen zijn. Ook kan het voorkomen dat de patiënt zijn arm of been niet herkent als zijn eigen lichaamsdeel. Er kan ook sprake zijn van gezichtsvelduitval aan de aangedane zijde, met beide ogen ziet de patiënt maar de helft. Hij is zich hier niet altijd van bewust en besteedt soms absoluut geen aandacht aan de aangedane zijde.
Hierdoor kan het voorkomen dat de patiënt bij voorbeeld bij het wassen en aankleden de aangedane zijde vergeet. Hieraan moet extra aandacht worden besteed. Daarom wordt de inrichting van de kamer soms veranderd zodat iedereen, ook familie en
bezoek, de patiënt aan de aangedane zijde benadert. Wanneer de patiënt wordt verplaatst van bed naar stoel, dan gebeurt dit meestal via de aangedane zijde.

Belangrijke aandachtspunten
De behandeling kent een aantal aandachtspunten waarvan het belangrijk is, dat iedereen die op enigerlei wijze kontakt met de patiënt heeft, deze ter harte neemt. 

- Benader de patiënt altijd aan de aangedane zijde.

- Stimuleer de patiënt tot een zo normaal en evenwichtig mogelijke houding en beweging. De patiënt leert bij voorbeeld om wanneer hij/zij gaat staan het lichaamsgewicht over beide benen te verdelen. Het is van belang, dat iedereen de patiënt hierin stimuleert.

- Een juiste houding in bed is uiterst belangrijk voor de behandeling omdat een dergelijke houding de genoemde spierspanning op een gunstige wijze beïnvloedt.

- Bij de uitvoering van alledaagse handelingen zoals eten, wassen, aankleden en dergelijke wordt de patiënt al in een vroeg stadium aangespoord de aangedane zijde te gebruiken. Uiteraard gebeurt dit waar nodig met hulp van de verpleegkundigen.

- Bij de behandeling is het belangrijk een beroep te kunnen doen op in het verleden door de patiënt veel gemaakte bewegingen. U kunt ons uiterst behulpzaam zijn door informatie hierover te verstrekken.

Het behandelteam

De volgende deskundigen kunnen worden ingeschakeld bij de behandeling van de patiënt.

- De specialist (afdelingsarts, neuroloog) is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor het aanvragen van onderzoeken en het inschakelen van medebehandelaars.

- De verpleegkundigen hebben een coördinerende taak en kunnen de NDT-principes 24 uur per dag toepassen: bij het wassen, kleden, eten, drinken en uit bed komen.

- De fysiotherapeut werkt voornamelijk aan het opnieuw leren van normale houdingen beweging.

- De logopedist schenkt aandacht aan taal, spraak en het slikken.

- De diëtist wordt ingeschakeld bij problemen met de voeding.
 

 

Bron: 
http://www.ziekenhuis.nl
http://www.hartstichting.nl
http://www.supportinfo.nl
 

  ][ About EVEAN ][  Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.