Clifa logo
Contact
Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
    Naar Huis ][ Back Home

ZIEKTEBEELDEN: 
                                      Dementie

Dementie, het symptomencomplex van geleidelijke doch blijvende achteruitgang van de intellectuele functies, is een groot medisch, sociaal en economisch probleem dat aan het verergeren is nu de gemiddelde leeftijd van de bevolking steeds verder toeneemt.  Het is soms moeilijk een onderscheid te maken tussen dementie en een toestand van verwardheid. In het algemeen is het echter zo, dat een verwardheidstoestand een acuut of subacuut begin heeft en een fluctuerend beloop. Vaak is verwardheid van (relatief) korte duur en dus is deze situatie omkeerbaar. Ook is in verschillende en wisselende mate sprake van desoriëntatie en agitatie.
Bij dementie daarentegen is er geen verandering van het bewustzijnsniveau  en het beloop is veelal chronisch en progressief, hoewel het soms mogelijk is dat het dementeringsproces stilstaat.
De globale cognitieve stoornissen bij dementie onderscheidt deze duidelijk  van stoornissen die gekarakteriseerd worden door focale omschreven  uitvalsverschijnselen van de hogere corticale functie. 

Psychiatrische stoornissen kunnen ten onrechte voor dementie gehouden worden. Depressie is speciaal een vorm van psychiatrische stoornis die een pseudo-dementie veroorzaakt, omdat depressie leidt tot verlangzaming, het zich terugtrekken, gebrek aan spontaniteit en een gebrek aan ideeën hebben.
Een dergelijke pseudo-dementie door depressie heeft echter in het algemeen een acuter begin en snellere progressie en wordt begeleid door een aantal somatische klachten (bijv. verminderde eetlust, slapeloosheid, hoofdpijn, constipatie en gewichtsverlies) naast een depressieve stemming; daarnaast doen de patiënten weinig pogingen om goed te scoren op tests en kan er in het verleden ook een voorgeschiedenis zijn van depressiviteit. 
Mentale retardatie wordt onderscheiden van dementie door de leeftijd en de voorgeschiedenis, aangezien deze meer een stoornis in de ontwikkeling representeert dan een verslechtering van een tevoren adequate intellectuele functie.

Dementie onderscheidt zich in vier stadia van verwarring, variërend
 van mild tot zeer ernstig. Deze stadia zijn:

   1.lichte verwardheid of slecht georiënteerd zijn 
   2.verwarring in tijd 
   3.voortdurende of telkens herhaalde beweging 
   4.het vegeteren

Het eerste stadium: desoriëntatie
In de beginfase van het dementeringsproces is er sprake van      inprentings- en geheugenstoornissen, die leiden tot desoriëntatie en confabulatie; de tijd behoudt echter nog zijn structurerend karakter. In een verdere fase van het dementeringsproces gaat de tijd zijn structurerende functie verliezen, en geraakt de dementerende in een tijdloze algemeenheid. 
In het eerste stadium is de dementerende zich bewust van optredende verwardheid, houdt zich strikt aan de sociale regels, en klampt zich vast aan het heden. In dit stadium heeft oriënteren op de tijd nog zin omdat de dementerende, ondanks de lacunes, leeft in de realiteit van het heden. De dementerende is zich bewust van deze verwardheid, en dit maakt hem angstig. Zijn IK is echter nog onaangetast. Door middel van confabuleren en het decorum op te houden verdedigt het IK zichzelf, het oordeelt en ontkent dat er iets aan de hand is. In dit stadium wil de dementerende echter nog graag geholpen worden op het vasthouden van de hedendaagse realiteit. Met name geheugentrainingen en een benaderingswijze die vooral verbaal georiënteerd is sluiten goed aan bij de behoefte van de dementerende mens in deze fase.

Het tweede stadium: verwarring in tijd
In deze fase valt het oordelend en defensieve IK weg, waardoor      dementerende mensen veel meer openstaan voor communicatie. Met name heeft de communicatie over herinneringen een sterk emotioneel component, en komen in deze fase vaak associatief naar boven. De dementerende heeft geen gevoel van tijd meer en      'realiteitsoriëntatie betreft nu de werkelijkheid van de dementerende die zijn eigen innerlijke realiteit creëert door middel van fantasie.

Het derde stadium: voortdurende of telkens herhaalde beweging
In dit stadium trekt de dementerende zich steeds meer terug en de   verbale vermogens verdwijnen geleidelijk. Woorden worden vervangen door bewegingen en ritmische herhalingen. Mensen in dit stadium sluiten zich af, en kunnen zich niet meer concentreren. Non-verbale communicatie gaat overheersen; dementerenden reageren niet meer gemakkelijk tenzij er sprake is van nauw contact, warme aanraking en een warme stem, en oogcontact. De mensen zijn erg gevoelig voor een koesterende warme benadering. Evenals bij het vorige stadium is het bij mensen in dit stadium mogelijk mee te gaan in hun werkelijkheid.

Het vierde stadium: vegeteren
In dit stadium sluit de mens zich geheel af van de wereld om zich heen en geeft het gevecht om te leven op. Zij herkennen familieleden en  verzorgenden niet en zij reageren ook niet meer op aanraking, stem of oogcontact. De mensen in stadium vier zijn niet meer gebaat bij een  validerende benadering. Wel zijn deze mensen zeer gevoelig voor warmte en koestering en een empathische en liefdevolle manier van verzorgen blijft van belang.

Behandeling
Enkele behandelbare oorzaken van dementie zijn: 
normal pressurehydrocefalus, intracraniële ruimte-innemende processen, vaatziekte (multi-infarct dementia), endocriene afwijkingen zoals hypothyroidie en hyperthyreoidie, voedingsdeficienties zoals vitamine b6 -, folinezuur -,vitamine B12 deficiëntie, geneesmiddelenintoxicatie en aandoeningen van lever en nieren. Verlies van sensorische functies zoals gehoorverlies kan door sociaal isolement, onjuiste antwoorden ten onrechte worden uitgelegd als dementie.

Onbehandelbare oorzaken van dementie zijn:
de ziekte van Alzheimer
de  ziekte van Huntington,
de ziekte van Pick
en de ziekte van Korsakov.
 

Bron: NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg;
http://home01.wxs.nl/~otten407
http://www.ggzdenhaag.nl/preventie/voorlichting/dementie.html

  About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster Nel Koppers   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.