Clifa logo
   

Adres ][ Adress
  Gastenboek ][ Guestbook
  Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
De invloed van de cliλntenraad


D
e Wet Medezeggenschap Cliλnten Zorginstellingen (WMCZ) die in 1996 in werking trad, verplicht zorginstellingen om een cliλntenraad in te stellen en schept het kader waarbinnen cliλntenraden en directies gezamenlijk de medezeggenschap dienen vorm te geven. Daarbij bestaat in de wet speciale aandacht voor een aantal onderwerpen die van direct belang zijn voor het dagelijks leven van cliλnten. Cliλntenraden hebben over deze onderwerpen verzwaard adviesrecht, dat wil zeggen dat de directie het advies van de raad niet zonder meer naast zich neer kan leggen.

Grondrechten cliλntenraad

Een cliλntenraad heeft de volgende grondrechten:

* recht op informatie;
* recht op overleg;
* recht om te adviseren;
* recht van enquκte;
* bindende voordracht bestuurslid.

Cliλntenraad en recht op informatie

De cliλntenraad heeft informatie nodig om mee te kunnen praten over het beleid van de instelling. De zorgaanbieder moet de cliλntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
Cliλntenraad en recht op overleg

De cliλntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling. Hoe ze dat doen regelen de zorgaanbieder en de cliλntenraad in een samenwerkingsovereenkomst. Die overeenkomst vult de WMCZ aan.
Cliλntenraad en recht om te adviseren

De cliλntenraad mag altijd een advies uitbrengen aan de directie van de instelling, gevraagd en ongevraagd. Dit is het adviesrecht. Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliλntenraad altijd raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden. Dat is het (verzwaard) adviesrecht. De wet geeft aan wanneer deze rechten gelden en hoe ze moeten worden toegepast.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-zijn-de-bevoegdheden-van-een-clientenraad-in-een-zorginstelling.html

“Wat voor besluiten moeten wij ons nu voorstellen bij de onderwerpen die in de WMCZ staan?”

Dit is een veelgehoorde vraag van cliλntenraden. Immers de formuleringen in de WMCZ  zijn zo algemeen dat het lastig is daar concrete voorbeelden bij te bedenken.

Met behulp van onderstaande schema’s kunnen cliλntenraden, maar ook zorgaanbieders, proberen een antwoord te vinden op deze vraag. De besluiten hebben betrekking op de zorg- en dienstverlening aan cliλnten van een instelling (locatie) en worden genomen door de directeur/locatiemanager van die instelling.

In het eerste schema staan per onderwerp uit de WMCZ voorbeelden van besluiten die voor advies aan de raad moeten worden voorgelegd; in de linkerkolom het onderwerp uit de WMCZ met het betreffende artikelnummer, in de rechter kolom voorbeelden van besluitvorming op instellingsniveau. Sommige voorbeelden zijn direct aan het wetsartikel ontleend, andere voorbeelden zouden volgens de LOC voor adviesrecht in aanmerking kunnen komen. In de dagelijkse praktijk zal blijken dat er nog veel meer voorbeelden van besluiten aan de bevoegdheden van de cliλntenraden raken. Deze kunnen in onderlinge samenspraak tussen cliλntenraad en zorgaanbieder aan dit overzicht worden toegevoegd.

In het tweede schema staan voorbeelden van besluitvorming waarop het (verzwaard adviesrecht van toepassing is. De onderwerpen van artikel 3 lid 1 onder i vallen onder het verzwaard adviesrecht als ‘redelijkerwijs valt aan te nemen dat een voorgenomen besluit over het algemeen beleid ter zake van de in dit lid genoemde voorzieningen in belangrijke mate van directe invloed is, c.q. van directe invloed kan zijn op het welbevinden van de cliλnten in de instelling of op een of meer deelpopulaties van de instelling’.  De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft hierover een aantal malen een uitspraak gedaan.[1]

Adviesrecht

Onderwerp uit de WMCZ

Voorbeelden van besluitvorming op instellingsniveau (locatie)

Een wijziging van de doelstelling of de grondslag (WMCZ art. 3 lid 1a)

­   Statutenwijziging

­   Wijziging van levensbeschouwelijke richting

­   …………………………………………….

­   …………………………………………….

Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling (WMCZ art. 3 lid 1b)

­   Fusie

­   Samenwerking zorgketen verpleeghuis - ziekenhuis

­   Opzetten van verpleegunit in verzorgingshuis

­   ……………………………………………..

­   ……………………………………………..

De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing (WMCZ art. 3 lid 1c)

­    Verbouwen verzorgingshuis tot kleinschalige woonvorm

­   Verhuizing naar lokatie in andere plaats………………………………….

­   ……………………………………………….

Een belangrijke wijziging in de organisatie (WMCZ art. 3 lid 1d)

­    Wijziging aantal afdelingshoofden

­    Invoeren/afschaffen eerstverantwoordelijke verzorgende

­    ...................................................................

­    ………………………………………………..

Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden (WMCZ art. 3 lid 1e)

­    Intramurale instelling gaat thuiszorg verlenen

­    ………………………………………………………….

­    ………………………………………………………..

Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling (WMCZ art. 3 lid 1f)

­    Benoeming (locatie)directeur

­   Gedragsregels werving en selectie directeur

­   ……………………………………….

­   ………………………………………….

De begroting en de jaarrekening (WMCZ art. 3 lid 1g)

­    Instellingsbegroting en –jaarrekening

­   …………………………………..

­   …………………………………….

Het algemeen beleid inzake de toelating van cliλnten en de beλindiging van deze zorgverlening aan cliλnten (WMCZ art. 3 lid 1h)

­   Starten met zorgverlening aan psychogeriatrische cliλnten.

­   Opnemen van cliλnten met  verstandelijke handicap in verzorgingshuis

­   ……………………………………………………..

­   …………………………………………………

 

Verzwaard adviesrecht

Onderwerp uit de WMCZ

Voorbeelden van besluitvorming op instellingsniveau (locatie)

Voedingsaangelegenheden van algemene aard (WMCZ art. 3 lid 1i)

­    Veranderen etenstijden, keuzemenu’s, instellen menucommissie e.d.

­   Besluiten over ontkoppeld koken

­   ………………………………….

­   ………………………………….

Algemeen beleid op het gebied van de veiligheid (WMCZ art. 3 lid 1i)

­    Vaststellen evacuatieplan bij brand

­   Beveiliging instelling tegen diefstal en insluiping

­   ………………………………………….

­   …………………………………………

Algemeen beleid op het gebied van de gezondheid of de hygiλne (WMCZ art. 3 lid 1i)

­    Incontinentiebeleid

­    Hoeveelheid per kamer aan cliλnten toegewezen minuten schoonmaak

­   …………………………………….

­   ………………………………..

Algemeen beleid op het gebied van de geestelijke verzorging van cliλnten (WMCZ art. 3 lid 1i)

­   Beleid en uitgangspunten m.b.t. pastorale zorg

­   Wel of geen kerkdiensten, tijdstip diensten, bereikbaarheid pastorale zorg

­   ……………………………………

­   …………………………………….

Algemeen beleid op het gebied van maatschappelijke bijstand aan cliλnten (WMCZ art. 3 lid 1i)

­   Beleid en uitgangspunten m.b.t. maatschappelijke bijstand

­   Aanwezigheid, beschikbaarheid, bereikbaarheid van maatschappelijke bijstand

­   ………………………………………

­   ……………………………………..

Algemeen beleid op het gebied recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliλnten (WMCZ art. 3 lid 1i)

­    Jaarplan recreatie en ontspanning

­   Opheffen van afdeling aktiviteitenbegeleiding

­   …………………………………….

­   ………………………………………

De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliλnten te verlenen zorg (WMCZ art. 3 lid 1j)

­    Kwaliteitsbeleidsplan

­    Verbeterplannen op grond van uitgevoerd onderzoek

­   …………………………………………….

­   …………………………………………….

De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliλnten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliλnten (WMCZ art. 3 lid 1k)

­   Benoeming leden klachtencommissie

­   Klachtenreglement

­   Aanstelling/ontslag cliλntenvertrouwenspersoon

­   …………………………………………..

­   ………………………………………….

De wijziging van de regeling, bedoeld in art. 2, tweede lid (= instellingsbesluit cliλntenraad) en de vaststelling of wijziging van andere voor cliλnten geldende regelingen (WMCZ art. 3 lid 1l)

­    Instellingsbesluit cliλntenraad

­    Opzegging lidmaatschap LOC

­    Wijziging (woon)zorgovereenkomst

­    Procedure en/of prijsstelling niet-AWBZ-verstrekkingen

­   Wijziging tijdstip medicijnverstrekking

­   Geschreven en ongeschreven huisregels

­   …………………………………….

­   …………………………………….

Het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliλnten die in de regel langdurig in die instelling verblijven (WMCZ art. 3 lid 1m)

­   Benoeming afdelingshoofden

­   …………………………………………

­   ………………………………………….

 


[1] Zie LCV jaarverslag 1999-2000, blz. 35

 


NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002-2010 by Clifa