Clifa logo
   

Adres ][ Adress
  Gastenboek ][ Guestbook
  Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Specifieke informatie


" Boven alles staat natuurlijk de hoofdtaak  het nauwlettend erop toezien, dat de bewoners een menswaardige behandeling krijgen. Daarop dienen wij allen alert te zijn en bij afwijkingen direct handelend op te treden naar de verantwoordelijke personen.
Gelukkig kan worden gesteld dat in Evean Oostergouw daar nog nimmer reden voor is geweest.

Dat dit de komende jaren zo mag blijven is de wens van de CliŽntenfamilieraad.
"


1. Opzet
2. Samenstelling
3. Overzicht
4. Taken
5. Punten op een rij
 

1. Opzet

  Familieraad
In maart 1982 deed de directie van Oostergouw het verzoek aan de relaties van de toenmalige bewoners van de psychogeriatrische afdelingen om tot het oprichten van een Familieraad. In juni van dat zelfde jaar werd het concept reglement ter goedkeuring aan de relaties voorgelegd en diezelfde avond was de Familieraad een feit. 

 Cliëntenraad
Vanuit de regering kwam de wettelijke verplichting om cliŽntenraden te installeren in de verpleeghuizen. De overheid beoogt met de instelling van cliŽntenraden meer inspraak.
Dit gebeurde per december 1996 in Oostergouw.
De samenwerkingsovereenkomst met de toenmalige directie  werd in mei 1997 getekend en is recentelijk aangepast.


2. Samenstelling
De cliŽntenraad bestaat uit clienten, relaties (of ex)  en vertegenwoordigers vanuit de wijk (extramuraal)

De leden van de familieraad vertegenwoordigen de bewoners van de 6 psychogeriatrische afdelingen (1):
1. Eben HaŽzer
2. Wildeboer
3. Uerdingen
4. Oosterschuur
5. Steenklip
6. Troffel

Bewoners of vertegenwoordigers van de somatische afdelingen (2) komen op voor de belangen van de somatische bewoners.
Er zijn 5 somatische afdelingen plus een externe verpleegunit, ondergebracht in het ZMC.
1. Rosario
2. Groote Kaar
3. Oude Ketel
4. Olievos/ Gorter 
5. Korenaar

1) Psychogeriatrisch= de dementerende mens
2) Somatiek= lichamelijke zieken


3. Overzicht

  De cliŽntenfamilieraad 'Clifa' is een onafhankelijke raad voor bewoners of vertegenwoordigers van verpleeghuis Evean Oostergouw.
 

De cliŽntenfamilieraad 'Clifa' stelt zich ten doel drempel verlagend te werken, in het belang van de bewoner en relatie. Zij komt op voor de belangen van de bewoners en relaties, dit tracht de raad te doen door het verlenen van opvang, begeleiding, informatieverstrekking, bemiddeling en de tijd  te nemen om te luisteren om op deze wijze  eventuele miscommunicatie tussen bewoner of relatie, familie en het verplegend personeel op te vangen en te verbeteren. Men zou kunnen zeggen dat de raad als buffer functioneert. Wederzijds vertrouwen is hierbij een essentieel punt.

  Vergaderfrequentie Cliëntenraad en Familieraad:
De vergaderingen met de wijkmanager zijn om de maand.
Voorafgaande aan dit overleg vindt een vooroverleg plaats met de leden CLIFA.

De clientenraad overlegt standaard onderling ťťn keer per maand.

Indien de behoefte bestaat kan de cliŽntenraad een maal per jaar een  jaarvergadering houden. Deze jaarvergadering is openbaar. De cliŽntenraad nodigt hierbij ťťn of meerdere gastsprekers uit.


4
. Taken
  Eén van de belangrijkste taken van de Familieraad is de opvang en begeleiding van de nieuwe bewoner en relatie tijdens opname en verblijf op ťťn van de psychogeriatrische afdelingen binnen Evean Oostergouw, waarbij vooral de aandacht uitgaat naar de begeleidende relaties of zijn vertegenwoordigers. Deze opvang wordt als zeer positief aangemerkt bij de relaties. Vooral zij die het emotioneel moeilijk hebben, vinden het een steun met ‘lotgenoten’ te kunnen praten.

  Open spreekuur
Eén maal per week houdt de raad ‘Open Spreekuur’. Het spreekuur wordt door de leden van de Familieraad beurtelings gehouden in de kamer van CLIFA.3)
Dit spreekuur is voor iedereen die daar behoefte aan heeft bedoelt. er wordt niet alleen ondersteuning geboden, of voor vragen, maar ook voor gewoon een praatje bij een kop koffie. 

3) begane grond tegenover de kapsalon

 CLIFA Nieuws
CLIFA brengt een eigen Nieuwsblad uit waarin zoveel mogelijk informatie wordt gegeven welke afgestemd is op de verblijfscliŽnten. CLIFA Nieuws verschijnt per kwartaal.

 
Activiteiten
Veel activiteiten zijn door de Familieraad of mede dankzij hen georganiseerd.
Het laatste is vooral door de eigen bron van inkomsten welke de Familieraad heeft door haar Familiefonds. 
Op vrijwillige basis kunnen door relaties giften worden gestort.
Middels deze gelden zijn voor de bewoners van de verschillende psychogeriatrische afdelingen aktiviteiten ontstaan zoals: 
verjaardagsbezoek met een kadootje.
Zo werd bij het 10- jarig bestaan van de raad  kado's gegeven aan de afdelingen: een CD-speler voor iedere afdeling of  recentelijk kregen  de gerenoveerde afdelingen een geldbedrag ter waarde van Ä 220,00  aan geboden. De invulling van dit geldbedrag werd door de afdeling zelf bepaald. Bij het 25 jarig bestaan van de Familieraad heeft CLIFA in Oostergouw een feestweek georganiseerd, waarbij 5 dagen lang optreden en andere festiviteiten aan iedereen werden aangeboden.

Giften voor het Familiefonds kunnen worden gestort op rekeningnummer:  96   78   963
t.n.v Familiefonds Evean Oostergouw - Zaandam


5. Punten nog even op een rij:

Clifa slaat een brug door deelname aan verschillende , via onderstaand schema

vergaderingen met de wijkamanager

maandelijks onderlingoverleg leden CLIFA

afvaardiging in de RCR (regionale clientenraad Evean Zaanstreek Waterland)

afvaardiging in het bestuur Alzheimer Nederland afd. Z/W

afvaardiging in de ROC (Regionaal Overleg CliŽntenraden LOC)

afvaardiging in de Regioraad (Zorgbelang N-H).

afvaardiging in de LOC regioteam Noord-Holland

afvaardiging in de overleggen met het zorgkantoor

afvaardiging in de Wmo Participatieraad (adviesorgaan gemeente Zaanstad)

regelmatige actieve deelname aan: workshops (Berenschot/Fonds PGO/VWS), onderzoek ministerie VWS, debatten (op het gebied van de zorg) politieke partijen , kwaliteitsonderzoek Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Organiseren van lezingen, o.a. Jan.Stam Prof. Neurologie (laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurologie) en Erik Scherder Prof. VU Klinische Psychologie (non medicamenteuze stimulatie hersendelen door prikkel therapie) , Hersenbank Dick Swaab

telefonische, persoonlijke en digitale  bereikbaarheid (www.clifa.nl)


Wanneer U, als cliŽnt of als relatie/vertegenwoordiger interesse heeft gekregen in het werk van de raad of als bezoeker van de Clifa website gewoon meer wilt weten over deze cliŽntenraad, dan
kunt u zich wenden tot
het directe telefoonnummer van deze cliŽntenraad

T  075 647 25 00 (via de receptie)
T
 075 614 40 44 (via de voorzitter, indien u inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld).

 

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 - 2010 by Clifa .