Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
                                                 Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Verpleeghuizen en verzorgingshuizen vanuit CliŽntperspectief

 
C. Verpleging en Verzorging

     C1. Zorgplan
     C2. opstaan, wassen, aankleden
     C3. Uiterlijke verzorging
     C4. Toiletgang
     C5. Hanteren van persoonlijke hulpmiddelen
     C6. Alarmopvolging
     C7. Deskundigheid van verplegend personeel
     C8. Zelfstandigheid tijdens de verzorging
 

C1. Zorgplan

ß         De zorgverleners overleggen met de cliŽnt s over het uitvoeren van de geplande zorg en het tijdstip waarop de zorg verleend wordt.

ß         De instelling moet werken met een individueel zorgplan.

ō      Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na opname van de cliŽnt wordt een individueel zorgplan opgesteld.

ō      Het zorgplan komt in overleg met, en met instemming van de cliŽnt of diens wettelijk vertegenwoordiger tot stand.

ō      Het zorgplan (en elke nieuwe, aangepaste versie) wordt door beide partijen ondertekend en de cliŽnt of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft een kopie van het zorgplan.

ß         Bij het opstellen van het zorgplan:

ō      wordt de cliŽnt of diens wettelijk vertegenwoordiger gewezen op de keuzemogelijkheden en de gevolgen van hun keuze.

ō      wordt de cliŽnt of diens wettelijk vertegenwoordiger gewezen op mogelijke behandelvormen en benaderingswijze en de gevolgen hiervan.

ō      wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van de cliŽnt.

ß         In het zorgplan staat:

ō      welke zorg de cliŽnt krijgt, met welk doel en op welk tijdstip.

ō      dat er een voor de pg-bewoner een levensboek gemaakt moet worden.

ß         Het zorgplan wordt regelmatig geŽvalueerd.

ō      Minstens 2 maal per jaar vindt een zorgplanbespreking plaats in overleg met, en instemming van de cliŽnt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Indien nodig wordt het zorgplan bijgesteld.

ō      Als de zorgbehoeften van de cliŽnt sterk veranderen vindt er een zorgplanbespreking plaats.


C2. Opstaan, wassen en aankleden

ß         De cliŽnt wordt elke dag in de gelegenheid gesteld op te staan.

ß         De cliŽnt wordt minimaal 1 keer per dag helemaal gewassen

ß         De cliŽnt wordt in ieder geval 2 maal per week de gelegenheid geboden te douchen/baden.

ß         De cliŽnt draagt dagelijks schoon ondergoed en schone kousen/sokken.

ß         De cliŽnt draagt geen besmeurde of onwelriekende kleding.

ß         De cliŽnt draagt geen kapotte kleding.

ß         De cliŽnt draagt geen kleding van een andere cliŽnt.

 C3. Uiterlijke verzorging

ß         De nagels van de handen worden in ieder geval eenmaal per twee weken geknipt/gevijld (verzorgd).

ß         De nagels van de tenen worden in ieder geval eenmaal per 6 weken verzorgd.

ß         De cliŽnt dient een verzorgd uiterlijk te hebben. De haren zijn gekamd of geborsteld, en de cliŽnt wordt (indien nodig) dagelijks geschoren.

 

C4. Toiletgang

ß         De cliŽnt moet naar het toilet kunnen gaan als dat nodig is. Te allen tijde, dus ook ís nachts, waarbij de cliŽnt binnen 10 minuten wordt geholpen. De instelling werkt dus niet met toiletrondes in de zin van door de organisatie van tevoren vastgestelde tijden waarop de cliŽnt (alleen dan) naar het toilet kan of mag.

ß         Er is sprake van een verantwoorde toiletgang als er deskundige hulp met adequate hulpmiddelen is, de deur gesloten wordt en de verzorgende desgewenst bij de cliŽnt blijft.

ß         De cliŽnt krijgt alleen incontinentiemateriaal wanneer hij/zij incontinent is.

ß         De controle op het incontinentiemateriaal is afgestemd op het gebruikte materiaal. In ieder geval vindt overdag elke twee uur een controle plaats.

ß         Een catheter wordt alleen geplaatst als het ook echt nodig is.

C5. Hanteren van persoonlijke hulpmiddelen

ß         Gebruikers van een gehoorapparaat hebben een schoon, ingeschakeld en functionerend gehoorapparaat in. Dagelijks wordt gecontroleerd of het gehoorapparaat het doet.

ß         Op een pg-afdeling wordt dagelijks gecontroleerd of de cliŽnt de (eigen) bril draagt. Eens per jaar wordt gecontroleerd of de sterkte van de glazen correct is.

ß         De pg-bewoner wordt in ieder geval 2 maal per etmaal geholpen bij de mondverzorging van het eigen gebit. Is er sprake van een kunstgebit dan gebeurd dit 1 maal per etmaal.

ß         Op een pg-afdeling wordt dagelijks gecontroleerd of de cliŽnt het (eigen) kunstgebit in heeft. Eens per jaar wordt het gebit gecontroleerd op pasvorm.

C6. Alarmopvolging

ß         Er is in een systeem van persoonsalarmering voor alle cliŽnt s aanwezig.

ß         Het personeel dient binnen 2 minuten contact te leggen na een verzoek om hulp via de spreek-luister (intercom/telefoon) verbinding.

ß         Binnen 5 minuten dient een adequate opvolging te geschieden.

ß         Er bestaat een belregistratiesysteem met duidelijke normen voor gemiddelde wachttijden en de maximale wachttijdoverschrijding. De cliŽnt is hiervan op de hoogte.

C7. Deskundigheid van verplegend personeel

ß         Zorgverleners zijn deskundig in het omgaan met cliŽnt die in de war zijn.

ß         Zorgverleners besteden extra aandacht aan een zieke cliŽnt.

ß         Er wordt volgens de richtlijnen gewerkt met betrekking tot preventieve maatregelen ten aanzien van decubitus (zie bijlage).

ß         Elke twee uur wordt gecontroleerd of de bedlegerige cliŽnt een comfortabele lighouding heeft.

ß         Alle taken worden alleen uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd personeel.

 

C8. Zelfstandigheid tijdens de verzorging

ß         Zorgverleners nemen de cliŽnt niet meer uit handen dan nodig is.

ß         De cliŽnt moet zelf kunnen bepalen wanneer hij/zij ís avonds naar bed wil.

ß         Binnen 30 minuten dient gehoor gegeven te worden aan de wens om naar bed te gaan.

ß         De cliŽnt wordt in de gelegenheid gesteld zichzelf te verzorgen voor zover hij dat zelf wil en kan.

ß         De cliŽnt bepaalt zelf:

ō      het tijdstip waarop hij/zij gewassen wil worden

ō      de kleding die hij/zij wil dragen

ō      wanneer hij/zij naar het toilet gaat
 

C9. Vrijheidsbeperkende maatregelen

ß         Vrijheidsbeperkende maatregelen mogen alleen toegepast worden in verpleeg- en verzorgingshuizen die beschikken over een BOPZ-erkenning en dan alleen bij het ontbreken van alternatieven en onder BOPZ voorwaarden.

ß         Het al dan niet toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen zal altijd in samenspraak met de cliŽnt of diens wettelijke vertegenwoordiger in het zorgplan opgenomen moeten worden.

ß         In het geval van een noodsituatie waarbij de vrijheidsbeperkende maatregelen volstrekt noodzakelijk zijn om gevaar voor de cliŽnt of anderen af te wenden dienen strikte protocollen te worden gevolgd.

ß         Mocht een cliŽnt een verhoogd risico lopen ten aanzien van valincidenten dienen adequate maatregelen te worden getroffen om deze te voorkomen. Sederen, fixeren of andere vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet als adequate middelen beschouwd.


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2005

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.