Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 

Mantelzorgers binnen de instelling

 

De zorg gaat door!

Wanneer een mantelzorger voor iemand zorgt, stopt de zorg niet als iemand in een verpleeg- of verzorgingshuis gaat wonen.

De zorg gaat ook daar door! Eigenlijk is nog heel weinig bekend over mantelzorg in het verpleeg- en verzorgingshuis.

Daarom is het belangrijk dat CLIFA hier meer aandacht aan gaat besteden. Wat vinden mantelzorgers van het huis waar hun familielid of vriend is gaan wonen? Is er ruimte voor de mantelzorgers om hun ideeën over de zorg, maar ook over andere dingen te vertellen?

Worden mantelzorgers serieus genomen en wordt er gebruikgemaakt van de ervaringen die mantelzorgers hebben met de zorg voor hun familielid?De laatste tijd is er veel aandacht besteed aan de positie van mantelzorgers in de thuissituatie. Veel minder aandacht is er voor de positie van mantelzorgers binnen de instellingen. Maar mantelzorg houdt niet op bij de deur van het verpleeg- of verzorgingshuis. De inhoud van de mantelzorg binnen de instelling verschilt echter wel van die van de thuissituatie omdat de zorgvrager intensievere hulp krijgt vanuit de instelling. Toch blijft het eigen aandeel van de mantelzorger in de zorg, ondanks de gedeeltelijke overname van de zorg door de instelling, vaak zwaar voor de mantelzorger. Onder andere omdat blijkt, dat het 'bijspringen' in de zorgtaak veel meer omvat dan men vóór opname vermoed had. Daarnaast verkeren mantelzorgers binnen de instelling in een onduidelijke positie. Ze lopen vaak tegen allerlei zaken aan zoals:

•  In welke mate mag de mantelzorger zich mengen in de zorg voor de bewoner?
•  Wat wordt er van de mantelzorger verwacht en geaccepteerd en wat wordt daarentegen beslist niet geaccepteerd?
•  Hoe kan de mantelzorger fouten in de zorg op een zodanige wijze onder de aandacht van de leiding brengen, dat de positie van de bewoner er niet door geschaad wordt?

Er zal dus meer aandacht voor de positie van mantelzorgers moeten komen. Om te kunnen bepalen hoe deze positie het best verbeterd kan worden is CLIFA echter van mening dat eerst de huidige positie van mantelzorgers binnen de instellingen vastgesteld moet worden, door o.a. in kaart te brengen of:
•   Er binnen de instelling een beleid bestaat op het gebied van de mantelzorg?
•   Er omgangsregels zijn voor de omgang van medewerkers met mantelzorgers en vrijwilligers.
•   Er protocollen en richtlijnen zijn, bedoeld voor het personeel en gaat over de
mantelzorgprocedure en over de taken en verantwoordelijkheden van mantelzorgers e.a.
•   Er structureel overleg gevoerd wordt (met als doel duidelijkheid over de zorgverlening en de
taakverdeling tussen mantelzorgers en de medewerkers)

Buiten de hierboven beschreven thema´s zijn er nog een aantal andere aandachtspunten die voor mantelzorgers van belang zijn:

•   Het beleid om binnen de instelling bij de partner te mogen slapen.
•   De herkenning en erkenning van het begrip 'mantelzorg'.
•   Aandacht voor rouwverwerking ter voorbereiding van de onafwendbare dood van de bewoner of een vangnet achteraf, na het overlijden, is van belang.
•   Een folder of een intern handboek waarin ervaringen van mantelzorgers gebundeld zijn. Zodat niet steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.

Mantelzorgers zouden door de instellingen veel meer moeten worden geaccepteerd en gewaardeerd en zelfs moeten worden gekoesterd. Op dit moment worden mantelzorgers echter nog lang niet altijd als positief ervaren, vooral wanneer ze mondig of kritisch zijn geweest.

 

TIPS TIJDENS HET VERBLIJF

•   Wanneer meerdere mantelzorgers bij een familielid betrokken zijn, spreek dan met elkaar
af wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit maakt het helder voor zowel de instelling als voor het
familielid dat in de instelling verblijft.

•   Zorg dat u altijd met verzorgenden van de afdeling in gesprek blijft. Dit begint al met het
opnamegesprek. Spreek daarna ook regelmatig met uw contactpersoon af op een tijd dat u even
rustig kunt praten.

•   Denk niet alleen aan uw verzorgde familielid, maar ook aan u zelf.

•   Slechte vragen bestaan niet! Als u iets wilt weten, vraag het gewoon!

•   Hebt u behoefte aan een gesprek met andere mantelzorgers van een afdeling, probeer dat
via de contactpersoon van de afdeling of clientenraad of een maatschappelijk werker te regelen. Houd de instelling voor dat het ook voor hen belangrijke informatie op kan leveren.

•   Instellingen staan vaak open voor ideeën, dus schroom niet om ze te geven.

•   Ziet u een ‘nieuwe’ mantelzorger op de afdeling? Stap erop af en maak hem of haar wegwijs.
Het is voor een nieuwe mantelzorger fi jn om met iemand te spreken die in een vergelijkbare
situatie verkeert.

•   Hebt u vragen die u liever eerst aan iemand anders dan de direct betrokkenen op de afdeling
wilt voorleggen, neem dan contact op met de contactpersoon, voorzitter van de clientenraad, maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of cliëntenvertrouwenspersoon van de instelling.

•   De cliëntenraad is er ook voor u! U kunt informatie krijgen over de gang van zaken in de
instelling.

•   Ook al is uw familielid opgenomen, u kunt altijd bij een steunpunt mantelzorg terecht met vragen.

Handige Informatie, of adressen van steunpunten kunt u vinden op www.mezzo.nl
 

 

 

 Free counter and web stats NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

           [ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.