Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help

    Naar Huis ][ Back Home

Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg


De landelijke verenigingen van cliŽnten, professionals en zorgaanbieders hebben gezamenlijk geformuleerd wat zij verstaan onder verantwoorde zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Uitgangspunt is dat de cliŽnt zelf bepaalt wat kwaliteit van leven inhoudt en in overleg met de professional en de zorgorganisatie vaststelt welke ondersteuning hij/zij nodig heeft om te leven zoals hij/zij dat wenst. De verenigingen legden hun opvattingen vast in het visiedocument ĎOp weg naar normen voor Verantwoorde zorgí. Dit document  werd onlangs overhandigd aan staatssecretaris Ross van VWS. Zij gaan ervan uit dat de in het document vastgelegde norm in een periode van twee tot drie jaar gerealiseerd kan worden.

Het visiedocument ĎOp weg naar normen voor Verantwoorde zorgí bevat normen voor Verantwoorde zorg, voor professionele hulpverleners en voor professionele organisaties. De normen zijn geformuleerd in termen die aangeven wat het resultaat moet zijn voor de ondersteuning van de kwaliteit van leven van de cliŽnt. De komende maanden zal dat worden uitgewerkt in een garantienorm: de norm die een organisatie garandeert aan haar cliŽnten. Ook wordt een toetsingskader ontwikkeld, zodat meetbaar wordt of de gewenste kwaliteit van leven wordt gerealiseerd. De manier waarop de normen voor Verantwoorde zorg worden toegepast wordt uitgewekt in een Deltaplan ouderenzorg. Daarin wordt de visie op verantwoorde zorg vertaald naar specifieke taken en acties voor de betrokken partijen.

Verantwoorde zorg komt tot stand via het zorg(behandel)-/leefplan. Voor elke cliŽnt afzonderlijk wordt daarin vastgelegd hoe voor hem/haar de normen worden ingevuld. Uitgangspunt is dat de cliŽnt zo veel mogelijk keuzevrijheid krijgt en zo veel mogelijk de regie voert over het eigen leven. Communicatie en informatie zijn cruciaal in de uitwerking van dat uitgangspunt.

Kwaliteit van leven komt tot stand op vier belangrijke domeinen: lichamelijk welbevinden/gezondheid, woon-/leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden.
Voor elk van die domeinen bevat het document een norm, die vervolgens in een aantal punten wordt uitgewerkt. De Ďhoofdnormí op de vier domeinen luidt als volgt:

  1. Lichamelijk welbevinden/gezondheid: de cliŽnt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes.
  2. Woon-/leefomstandigheden: de cliŽnt mag rekenen op woonruimte waarin hij/zij zich thuis kan voelen en waar hij/zij veilig is.
  3. Participatie: de cliŽnt mag rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding waarmee hij/zij invulling kan geven aan persoonlijke interesses/hobbyís en een sociaal leven en contact kan houden met de samenleving.
  4. Mentaal welbevinden: de cliŽnt mag rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling.

Arcares, AVVV, LOC, NVVA en Sting hebben hun visie op Verantwoorde zorg afgestemd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, met het ministerie van VWS en met Zorgverzekeraars Nederland. Daarmee ligt er een breed gedragen norm die stimuleert tot goede zorg, tot goede service, tot goede dienstverlening en tot kwaliteitsverbetering.


Definitie van gebruikte termen

Verantwoorde zorg: zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en patiŽntgericht verleend wordt en die is afgestemd op de reŽle behoefte van de cliŽnt. De geleverde zorg voldoet aan veld- en beroepsnormen en is gewaarborgd door een werkend kwaliteitssysteem. Daarmee word geborgd dat informatie over kwaliteit systematisch wordt geregistreerd en waar nodig wordt vertaald naar structurele kwaliteitsverbetering.

Kwaliteit van leven: mensen moeten ondersteund worden om zo veel mogelijk het leven te kunnen leiden zoals ze dat willen en gewend zijn, en de dingen te kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden.

 

Lees hier
Het visiedocument ĎOp weg naar normen voor Verantwoorde zorgí

 

Zie ook http://www.clifa.nl/ClifaClientperspectief.html

 

Bron: Arcares

Voor het laatst bijgewerkt op: 17 juli 2005 

 

 

   ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.