Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help

 
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Palliatieve zorg | hospice

1. Specifiek
2. Algemeen
3. Overheid


1. Specifiek
In het verpleeghuis Evean Oostergouw is de afdeling De Gorter gespecialiseerd in palliatieve zorg. Palliatieve zorg is bedoeld voor patiŽnten die in de laatste fase van hun ziekte verkeren. Genezing is vaak niet meer mogelijk en de zorg richt zich dan ook vooral op het draaglijk maken van de laatste fase. Daarbij wordt niet alleen de patiŽnt ondersteunt maar desgewenst ook hun naasten.  

Voor informatie en voorlichting, Evean Zorg T 0900 98 97
www.evean.nl

2. Algemeen
Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op het verlichten van lijden en op het bevorderen van de kwaliteit van leven van terminale patiënten. Palliatieve zorg is zeer belangrijk in verpleeghuizen. 
Een groot deel van de bewoners zal namelijk uiteindelijk in het verpleeghuis overlijden. In de verpleeg- en verzorgingssector wordt palliatieve zorg geboden aan twee groepen terminale patiënten: 

  • de eigen bewoners als onderdeel van de 'reguliere' zorg; 
  • patiënten die niet in een verpleeghuis wonen. 

Voor de laatste groep patiënten zijn inmiddels in diverse verpleeg- en verzorgingshuizen zogenaamde 'palliatieve-zorgunits' opgericht, die gespecialiseerd zijn in kortdurende palliatieve zorg. Soms zijn deze units (vaak met eenpersoonskamers en logeergelegenheid) ondergebracht in een afzonderlijk deel van het verpleeghuis. Soms is er een afzonderlijk gebouw op het terrein. 
In 2002 zijn er ongeveer 36 verpleeghuizen en 25 verzorgingshuizen met een dergelijke eenheid. 
De verwachting is dat het aantal palliatieve-zorgunits in de komende jaren nog zal toenemen.

3. Overheid
Euthanasie, zorgvuldig van begin tot einde

Deze brochure geeft informatie over de herziene wettelijke regeling rond euthanasie die vanaf 1 april 2002 van kracht is. De regeling heeft betrekking op de rechten en plichten van de arts die aan een verzoek om euthanasie tegemoet wil komen. De belangrijkste vernieuwing is dat een arts die een euthanasieverzoek inwilligt niet langer strafbaar is, mits hij zich houdt aan de in de wet gestelde zorgvuldigheidseisen en de euthanasie meldt. De wet voorziet ook in regels om te toetsen of de arts zich daadwerkelijk aan deze eisen houdt.

De informatie is bedoeld voor mensen die in de uitoefening van hun beroep bij de regeling zijn betrokken, zoals artsen, lijkschouwers en medewerkers van het Openbaar Ministerie.

De brochure geeft antwoord op de vragen wie wat wanneer moet doen nadat een patiŽnt op eigen verzoek met hulp van een arts is overleden. Verder bevat hij het modelverslag voor de arts, het modelformulier voor de lijkschouwer en adressen van belangrijke organisaties.

PDF
Euthanasie, zorgvuldig van begin tot einde (nieuw venster) Folder, 8-4-2002 (483 kB)


Eindrapporten Stimulering Palliatieve Zorg

Met deze brief biedt staatssecretaris Ross twee rapporten over palliatieve zorg aan de Tweede Kamer aan. Het gaat om het 'Evaluatie programma palliatieve zorg in de terminale fase' van ZonMW en het 'Eindrapport toetsingscommissie COPZ, vijf jaar Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg'.

PDF
Eindrapporten Stimulering Palliatieve Zorg (nieuw venster) Kamerstuk (3 pag., 55 kB)

 

Meer weten over palliatieve zorg? 
Kijk op de volgende websites:
 
www.palliatief.nl 

www.palliatievezorg.nl 
http://www.
vptz.nl


 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2005

 

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.