Clifa logo
                                                                         Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help


                                                                        Naar Huis ][ Back Home


Clifa Privacy & SeksualiteitPrivacyproblematiek


Privacy & Seksualiteit
in een zorginstelling

Intimiteit, seksualiteit en relaties zijn onderdeel van ieders dagelijks leven en moeten dan ook bespreekbaar worden gemaakt. Bij een open klimaat zullen ook incidenten van seksueel misbruik eerder besproken worden. Dat werkt preventief, want zo kan grensoverschrijdend gedrag eerder worden gecorrigeerd. 
De Kwaliteitswet uit 1996 stelt een seksualiteitsbeleid verplicht. Maar in de praktijk hebben de instellingen daar weinig mee gedaan. Dat is ook niet zo raar: omgaan met seksualiteit blijft lastig. Normen en waarden kunnen botsen, beleidsregels worden mogelijk ervaren als een beperking van persoonlijke vrijheid en telkens weer dient men zich af te vragen waar openbaarheid eindigt en privacy begint. 


Sinds een aantal jaren is de privacyproblematiek in zorginstellingen onderwerp van brede belangstelling. De bescherming van persoonsgegevens, van medische dossiers, debescherming van de persoonlijke levenssfeer, het bieden van verblijfsruimten met voldoendeprivacy aan mensen die vaak langdurig op het verblijf zijn aangewezen; voor deze onderwerpen is in de achter ons liggende jaren terecht extra aandacht gekomen. Belangrijke ontwikkelingen hebben inmiddels plaatsgevonden. De instellingen gaan met al deze aspecten van privacy zorgvuldig om.
Waar het gaat om de persoonlijke levenssfeer en de privacy-aspecten daarvan is het inzicht al vroeg onderkend, dat de ‘ruimtelijke’ privacy, het kunnen bieden van een ‘eigen plek’, daarbij van groot belang is. Op dit punt zijn echter nog niet alle belemmeringen voor het bieden van voldoende privacy weggenomen. Het komt nog op (te) grote schaal voor dat mensen die langdurig zijn aangewezen op verblijf in een intramurale setting, niet kunnen beschikken over privé ruimte maar de ruimte moeten delen met 3, 4 of soms nog meer medebewoners. Vorige kabinetten hebben een aanzet gegeven om dit probleem in de huisvesting van instellingen aan te pakken door de bouwnormering aan te passen, zodat bij uitbreiding en renovatie alleen nog éénbedskamers en beperkte aantallen tweebedskamers worden gerealiseerd. Voorts zijn instellingen opgeroepen snel plannen te maken voor het vervangen of ‘uitdunnen’ van 5- en 6 bedskamers. Door het ministerie van VWS is echter recentelijk geconstateerd dat de privacyverbetering in o.a. de verpleeghuizen tot nu toe in veel gevallen trager verloopt dan wenselijk is.
De meeste cliënten blijken tevreden over de verleende zorg.  Bewoners van verpleeghuizen uitten echter ook kritiek op de gebrekkige privacy en ontevredenheid over de woonruimte.

Handboek internetversie 'Seksualiteitsbeleid? Gewoon doen!' (€ 90.00) is te verkrijgen  via de RutgerNissoGroep


Seksualiteit bij chronische ziekte of aandoening

Seksualiteit is een onderwerp waar de meeste mensen niet makkelijk over praten. Niet met hun partner, niet met hun beste vriend(in ), en meestal ook niet met hun huisarts of hulpverlener. "Seks, dat doe je toch gewoon", wordt wel gezegd. Maar als u een chronische ziekte of aandoening heeft ligt dat anders. Voor de meeste mensen hoort seks bij het leven. De één is wat actiever dan de ander, in de ene periode loopt het wat lekkerder dan in de andere. Dat geldt voor mensen met een ziekte net zo goed als voor mensen die gezond zijn. Seksuele gevoelens verdwijnen niet als u een chronische ziekte heeft. Wel kan een ziekte flinke invloed hebben op uw seksuele leven. Hoe u daarmee omgaat, hangt voor een deel af van het moment dat u ziek werd. Was dat voor de puberteit of (ver) daarna?
Bent u op latere leeftijd ziek geworden, dan werkt het anders. Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat uw seksuele leven op z'n kop staat. Het gaat niet meer zoals u gewend was. Uw lichaam reageert anders of werkt niet meer zoals u dat zou willen. U moet zich aanpassen aan uw lichamelijke beperkingen. In de praktijk betekent dit: een nieuwe weg inslaan. U moet zich niet meer vastbijten in het het was en denken aan de beperkingen, maar zoeken naar wat wel kan, zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dit klinkt misschien makkelijker dan het is. De dingen waar u plezier en genot aan beleefde, zijn weggevallen. Uw lichaam is wellicht drastisch veranderd. En misschien heeft u een ziekte die erger wordt en waarvan u niet weer hoe het verder gaat.


Aandoeningen

Beroerte of CVA
De fysieke mogelijkheid tot opwinding en orgasme is door een CVA meestal niet verstoord. Wél spelen in de situatie na een CVA allerlei andere factoren een rol die tot seksuele problemen kunnen leiden.

Fysieke factoren zijn onder andere:

 • verlammingen
 • spasticiteit (die vaak toeneemt bij inspanning en emoties)
 • vermoeidheid.

Psychische factoren zijn onder andere:

 • een verminderd gevoel van aantrekkelijkheid
 • schaamte-gevoelens
 • angst voor een nieuwe beroerte tijdens seksueel contact of masturbatie.

Gedragsveranderingen zijn onder andere:

 • gevoelsvervlakking
 • impulsiviteit
 • zelfoverschatting enerzijds of initiatiefloosheid anderzijds. Dit kan zo sterk zijn dat zelfs tijdens het vrijen niet op strelingen wordt gereageerd.
 • Na een CVA daalt het verlangen van een vrouw naar seksueel contact sterk.
 • Na een CVA krijgt een deel van de mannen last van te vlug klaarkomen.
 • Na een CVA krijgt een deel van de mannen een erectieprobleem.
 • Na een CVA kan zowel bij de man als bij de vrouw de zin in vrijen verminderen.
 • De hulpeloosheid en afhankelijkheid zijn een belangrijke reden voor minder frequente seks.
 • Door een CVA is er vaak minder kracht in de arm en minder gevoeligheid in de strelende hand. De vertrouwde manier van vrijen lukt daardoor niet. Dan is creativiteit nodig.
 • Door een CVA verliest de man vaak macht en controle. Dit zorgt voor een flinke barst in zijn mannelijke trots.
 • Door een CVA verliest de vrouw vaak vrouwelijke aantrekkelijkheid. Dit zorgt voor een flinke barst in haar vrouwelijk zelfvertrouwen.
 • Een deel van de mannen krijgt tijdens het vrijen last van faalangst, waardoor ze een beginnende erectie weer verliezen. Bij een (dreigend) erectieprobleem stoppen mannen vaak met voorspel omdat "ze het niet meer kunnen afmaken".


Hoge bloeddruk of hypertensie

Slechte bloedvaten verminderen de doorbloeding van de seksuele machinerie en dat kan waarschijnlijk al een negatief effect hebben op de opwinding.

Medicatie
De opwinding wordt ook behoorlijk negatief beïnvloed door de medicamenten bij hoge bloeddruk (de zogenaamde antihypertensiva). Men deed onderzoek naar erectieproblemen en hoge bloeddruk.

Suikerziekte of Diabetes Mellitus
Er is een veronderstelling dat iedereen met suikerziekte impotent wordt. Dat is dus niet waar!! Diabetes mellitus zorgt wel voor een extra groep erectieproblemen van ongeveer 23%.

Fysieke factoren

 • problemen met de bloedvaten
 • hoge bloeddruk
 • beschadiging van de kleine zenuwbanen

Niet-fysieke factoren

 • onzekerheid
 • depressie
 • aanpassingen
 • verwachtingen over wat er seksueel kan misgaan


Meer aandacht voor seks bij revalidatie

Revalidatiecentra moeten problemen bespreekbaar maken en binnen hun revalidatieprogramma’s meer aandacht besteden aan seksualiteitsproblemen. Dat stelt de RutgersNisso groep naar aanleiding van een onderzoek onder ruim honderd mensen met een chronische ziekte of handicap.

Uit het onderzoek blijkt dat helft van de patiënten seksualiteitsproblemen ervaart als gevolg van hun ziekte of handicap. De problemen lopen uiteen van minder zin in seks hebben tot erectieproblemen of geen goede seksuele partner vinden.

Hoge verwachtingen
Gevraagd naar hun verwachtingen ten aanzien van de revalidatiezorg gaven veel revalidanten aan dat zij hoopten dat er binnen de revalidatieprogramma’s aandacht aan seksuele problemen zou worden besteed. Dit blijkt echter zelden het geval.

Bespreekbaar maken
Volgens onderzoekers van de Rutgers Nisso groep geeft dit eens te meer aan hoeveel moeite zorgprofessionals hebben om seksuele problemen bespreekbaar te maken. Toch is dit volgens de onderzoekers broodnodig om chronische seksuele problemen te voorkomen.

ZorgVisie, 19 juli 2005


Bron: Rutgers Nisso


                                                                    Voor het laatst bijgewerkt op 19 juli 2005
 

Note:
De weergave van
deze informatie is algemeen en valt derhalve onder geen enkele verantwoording van de Cliëntenfamilieraad'Clifa'
of  het management van verpleeghuis Evean Oostergouw.


                                                                                                            About Evean ][ Contact the webmaster Nel Koppers ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.