Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help


    Naar Huis ][ Back Home
                    
 

  Aanbieders verpleeghuiszorg
 Verpleeghuiszorg

 

  Aanbieders verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen bieden zorg aan mensen met lichamelijke aandoeningen, geestelijke (ouderdoms)aandoeningen of een combinatie daarvan. Er zijn verschillende typen verpleeghuizen, die een vergelijkbaar aanbod aan zorg en dienstverlening hebben.

Regulier of particulier?
Verpleeghuizen zijn in te delen in reguliere en particuliere verpleeghuizen. Voornaamste verschillen zijn de wijze van vergoeding, de wachttijden en de manier van aanvragen.

ē Reguliere verpleeghuizen
Reguliere verpleeghuizen hebben een AWBZ-erkenning. Dat houdt in dat de kosten voor verblijf, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding vergoed worden. U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (zie:
zorg aanvragen via AWBZ). De meeste verpleeghuizen kennen wachtlijsten: het is dus mogelijk dat u er niet direct terecht kunt.

U vindt een regulier verpleeghuis van uw keuze via het onderdeel
Zoek zorg.

ē Particuliere verpleeghuizen
Particuliere verpleeghuizen zijn niet erkend krachtens de AWBZ. Het wonen en de zorg betaalt u helemaal zelf. Als u kortdurend verblijft in een particulier verpleeghuis, maximaal 104 etmalen per jaar, kunt u dit betalen met een PGB. In een particulier verpleeghuis kunt u dezelfde zorg ontvangen als in een reguliere instelling. Particuliere verpleeghuizen kennen meestal geen wachtlijst.

U vindt een particulier verpleeghuis van uw keuze via het onderdeel
Zoek zorg.

Soorten verpleeghuizen
Verpleeghuizen worden over het algemeen ingedeeld in drie categorieŽn: somatische verpleeghuizen, psychogeriatrische verpleeghuizen en gecombineerde verpleeghuizen (somatisch ťn psychogeriatrisch).

ē Somatische verpleeghuizen
Met een lichamelijke ziekte of handicap kunt u terecht in een somatisch verpleeghuis. De zorg is gericht op terugkeer naar de oude woonomgeving. Is dat niet meer mogelijk, dan wordt er langdurige zorg geboden.

Een aantal verpleeghuizen is gespecialiseerd in specifieke patiŽntengroepen. Denk aan comapatiŽnten, mensen met AIDS of mensen met een aandoening aan de luchtwegen.

Een revalidatiecentrum kan onderdeel uitmaken van een verpleeghuis. Revalidatiecentra richten zich allťťn op herstel. Terugkeer naar huis of naar een aangepaste woonomgeving is dan het doel.

ē Psychogeriatrische verpleeghuizen
Psychogeriatrische verpleeghuizen richten zich op mensen met geheugenstoornissen, verwardheid, onrust of andere geestelijke (ouderdoms)aandoeningen. Bijvoorbeeld door vormen van dementie zoals de ziekte van Alzheimer. Ook jonge mensen, bijvoorbeeld met de ziekte van Korsakov, kunnen in een psychogeriatrisch verpleeghuis terecht.

ē Gecombineerde verpleeghuizen
Er zijn maar enkele verpleeghuizen met uitsluitend somatische of psychogeriatrische plaatsen. Gebruikelijk is dat beide groepen patiŽnten op een eigen afdeling terecht kunnen. Dit worden gecombineerde verpleeghuizen genoemd.

Hospice: de laatste levensfase
In de laatste levensfase kan zeer intensieve medische en verpleegkundige hulp nodig zijn, waardoor thuiswonen niet meer mogelijk is. Een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, biedt palliatieve en terminale zorg in een huiselijke omgeving. Hospices zijn doorgaans kleinschalig opgezet en bieden logeermogelijkheden voor familie.

Over het algemeen hanteren hospices specifieke toelatingseisen, zoals een levensverwachting van minder dan drie maanden. Vaak behoort een tijdelijke opname, om de mantelzorg te ontzien, ook tot de mogelijkheden.

Een hospice kan onderdeel zijn van een verzorgings- of verpleeghuis. Maar er bestaan ook zelfstandige hospices. Deze werken meestal met enkele professionele medewerkers en een groot team vrijwilligers.

Voor een opname in een hospice heeft u bijna altijd een indicatie van het CIZ nodig. Bij sommige zelfstandige hospices is een CIZ-indicatie niet nodig. Zie: zorg aanvragen,
zorg uit AWBZ.

Verblijft u in een hospice van een verzorgings- of verpleeghuis, dan wordt dit vergoed door de AWBZ. Zie: zorg betalen,
via AWBZ.

In een zelfstandig hospice worden de verpleging en verzorging vergoed door de AWBZ. Zie: zorg aanvragen,
zorg uit AWBZ. Voor kosten als huisvesting en maaltijden betaalt u, anders dan in een niet-zelfstandig hospice, een eigen bijdrage. Deze kosten variŽren tussen Ä 10,00 en Ä 15,00 per dag. In bepaalde gevallen worden de kosten naar draagkracht berekend en kunnen ze lager uitvallen.

U vindt een hospice van uw keuze via het onderdeel
Zoek zorg. [externe link]

 

  Verpleeghuiszorg


1. Vormen van zorg
2. Verpleeghuiszorg
3. Wat wordt verstaan onder verpleging en verzorging?
4. De verschillen tussen verpleeg- en verzorgingshuizen
5. Geheugenproblemen
6.
Opnieuw leren om zelfstandig verder te kunnen (NDT-concept)
7. Eten en drinken doen wij elke dag
8.
Steunpunt Verpleeghuiszorg
9. Modelovereenkomsten

 

1.Verpleeghuis zorg vele vormen van zorg
De
lichamelijke of geestelijke conditie gaat achteruit. De hulp van buren, familie of thuiszorg is niet meer toereikend. Kortom, u kunt niet langer zelfstandig verder leven.
Evean Verpleeghuiszorg biedt u in zoín geval een huis waar u zich veilig kunt voelen. Tijdelijk of permanent. Evean Zorg geeft alle zorg en service die u nodig heeft. Evean Verpleeghuiszorg is gespecialiseerd in het samenstellen van zorg- en behandelpakketten, toegesneden op de persoonlijke vraag en voorkeur.
De toekomstige cliŽnt voelt dat er lichamelijke problemen zijn ontstaan  En is het daardoor moeilijk geworden om volledig zelfstandig te kunnen functioneren. Dan kunnen behandeling en ondersteunende zorg zinvol zijn. Dit hoeft niet gelijk een opname in het verpleeghuis te betekenen. Dagbehandeling kan zeer geschikt zijn.

Evean Verpleeghuiszorg heeft zich gespecialiseerd in een aantal vormen van zorg en behandeling. Zij voeren deze functies op een zo hoog mogelijk niveau uit. Hierbij maken zij gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring op dit gebied en zij luisteren naar uw vraag. De werkzaamheden richten zich op:

 • Revalidatie, het actief behandelen van een patiŽnt na een ziekte of aandoening, met als doel terugkeer naar bijvoorbeeld het eigen huis;
 • behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van langdurig lichamelijk zieken en dementerende patiŽnten;
 • bijzondere zorgverlening, waaronder palliatief-terminale zorg, gericht op een waardige manier van afscheid nemen van het leven;
 • observatie en diagnostiek, het vaststellen van de aandoening na een periode van nader onderzoek;
 • consultatie en advies, op verzoek van een huisarts bijvoorbeeld;
 • wonen met zorg;
 • tijdelijke opvang (waaronder opvang gedurende bijvoorbeeld een periode dat de hulpverlener thuis op vakantie gaat).


2. Verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg is een verzamelnaam voor de zorgverlening die in deze instellingen, waaronder Evean Oostergouw, geboden wordt. 
Evean Oostergouw

Evean Oostergouw in Zaandam ligt ten oosten van het Water De Gouw en werd geopend in 1976. Evean Oostergouw is een ( bijna geheel gerenoveerd) algemeen verpleeghuis met totaal 265 bedden voor lichamelijk hulpbehoevenden (somatische patiŽnten/bewoners) en geestelijk hulpbehoevende patiŽnten (psychogeriatrische patiŽnten/bewoners).
Het verpleeghuis biedt revalidatie/reactivering, langdurige zorg, bijzondere zorg (onder meer voor terminale zieken), observatie en diagnostiek (bij opneming en d.m.v. de geheugenpoli), vakantie-opnemingen en crisisopvang. De behandelaren, de verpleging en de verzorging bieden de cliŽnt de gelegenheid een eigen leven te leiden en hierin keuzen te maken, voor zover gewenst en mogelijk. Gestreeft wordt naar behoud van eigenwaarde van de cliŽnt, bewegingsvrijheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en medezeggenschap voor de cliŽnt bij de gang van zaken in huis. Samengevat: 'Uw vraag, onze zorg'.

Na 20 jaar was Evean Oostergouw toe aan renovatie en niet alleen om bouwtechnische redenen, zorginhoudelijk was de bouw van toen ook niet meer passend bij de eisen die nu gesteld worden. Het accent van de renovatie lag bij hersituering van de patiŽnten-/bewonerskamers en van de centrale gedeeltes, zoals de hal, het restaurant, de keuken en de recreatiezaal.

Voor de bewoners van het huis zijn de volgende faciliteiten beschikbaar: internetcafť, restaurant, recreatiezaal, bibliotheek, gesproken boek, tuin, pedicure, kiosk, kapsalon, modeshows.

Adresinformatie

Externe link Klik hier
 

3. Wat wordt verstaan onder verpleging en verzorging?

  Verplegen
 
Verzorgen
  Diverse soorten zorg
  Personeel
 
Verpleeghuiszorg

Verplegen
Onder 'verplegen' wordt verstaan 'het beroepsmatig ondersteunen en beÔnvloeden van de vermogens van de zorgvrager bij feitelijke of potentiŽle reacties op gezondheids- en/of daaraan gerelateerde bestaansproblemen en op behandeling of therapie, om het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te handhaven of te herstellen' Leistra et al., 1999).

Het taakgebied van verpleegkundigen bestaat uit Leistra et al., 1999):

 • Observeren en signaleren;
 • Verzorgen;
 • Begeleiden;
 • Verpleegtechnisch handelen;
 • Informeren en adviseren;
 • Preventie en voorlichting geven;
 • CoŲrdineren.

Verzorgen
Onder 'verzorgen' wordt verstaan 'de zorgvrager in zijn woon- en leefomgeving stimuleren, ondersteunen of compensatie bieden bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied' Van de Haterd et al., 2000).
Het taakgebied van verzorgenden en helpenden bestaat uit Van de Haterd et al., 2000):

 • Lichamelijke zorg verlenen;
 • Huishoudelijke zorg verlenen;
 • Zorgvragers begeleiden;
 • Veranderingen in de zorgvraag signaleren;
 • Voorlichting en advies geven.


Diverse soorten zorg geleverd door sector verpleging en verzorging

De sector verpleging en verzorging biedt zowel lang- als kortdurende zorg. De voorzieningen in deze sector worden met name gebruikt door ouderen en chronisch zieken. De belangrijkste voorzieningen binnen de sector verpleging en verzorging zijn verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, en thuiszorg. Woonzorg is een indirecte voorzieningen binnen de sector verpleging en verzorging, aangezien woonzorg wordt gekenmerkt door het gebruik van verpleging en verzorging (bijvoorbeeld thuiszorg en extramurale dienstverlening door verzorgingshuizen) welke wordt geleverd in de eigen woonomgeving van de cliŽnt/patiŽnt. Verpleging in het ziekenhuis is ondergebracht bij curatieve somatische zorg.

Naast de professionele verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden worden bovengenoemde taken deels ook uitgevoerd door naaste familie en vrienden van zorgbehoevenden. Deze zogenaamde informele hulp of mantelzorg vormt een belangrijk onderdeel van de verpleging en verzorging van zieken. De informele hulp vormt een apart onderdeel binnen de sector verpleging en verzorging.

Net als bij andere zorgsectoren ligt ook binnen de verpleging en verzorging de laatste jaren de nadruk op een meer vraaggericht aanbod van zorg. Het streven naar het leveren van zorg op maat betekent op lokaal niveau een toenemende samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen, zowel binnen de sector verpleging en verzorging, als met andere zorgsectoren. Er vindt ontschotting tussen de instellingen plaats. Zo zijn er verschillende samenwerkingsinitiatieven gestart tussen de sector verpleging en verzorging en de geestelijke gezondheidszorg (Ministerie VWS)


Personeel

In de verpleging en verzorging zijn de volgende uitvoerenden werkzaam:

 • Verpleegkundigen (kwalificatieniveaus 4 en 5);
 • Ziekenverzorgenden (kwalificatieniveau 3);
 • Kraamverzorgenden (kwalificatieniveau 3);
 • Bejaardenverzorgenden (kwalificatieniveau 3);
 • Gespecialiseerd verzorgenden E (kwalificatieniveau 3);
 • Verzorgenden C en D (kwalificatieniveau 3);
 • Verzorgingshulpen B (kwalificatieniveau 2);
 • Bejaardenhelpenden (kwalificatieniveau 2);
 • Thuishulpen A (kwalificatieniveau 1);
 • Alphahulpen.

Verpleeghuiszorg wordt verleend vanuit een team waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zijn. Naast de verpleeghuisarts zijn ook paramedici aanwezig, zoals:
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, psychomotorische therapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.
Verder zijn hier verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, voedingsassistentes, medewerksters opnameburo, administratief personeel, leidinggevenden, pedicure, kapper, tandarts, medewerkers van de huishoudelijke dienst, linnenkamer, technische dienst, inkoop, magazijn, receptie, keuken en restaurant, activiteiten begeleidsters en vrijwilligers werkzaam. 


4. De verschillen tussen verpleeg- en verzorgingshuizen

De verschillen tussen verpleeg- en verzorgingshuizen worden steeds kleiner, daarom worden ze onder één kopje besproken.

<> Zorg in verpleeghuizen
<> Kosten
<> Andere bijdragen
<> Indicatiestelling
<> Meepraten over uw zorg | Curatelestelling
<> Palliatieve zorg voor terminaal zieken 
<> Cliëntenraad en de LOC
<> Klachten 
<> Persoonsgebonden Budget (PGB) 
<> Wachtlijsten 


<>
Zorg in verpleeghuizen

In eerste instantie waren verpleeghuizen vooral bedoeld voor mensen die na een ziekenhuisopname of  voor een  ziekenhuisopname intensieve verpleging of verzorging nodig hebben. Langzamerhand zijn verpleeghuizen zich daarnaast gaan richten op (veelal oudere) mensen met ernstige(chronische) somatische of psychogeriatrische problemen. De meeste verpleeghuizen richten zich op beide categorieën patiënten. 

Wat biedt het verpleeghuis? 

 • Verblijf; 
 • Verpleging en verzorging; 
 • Behandeling (onder verantwoordelijkheid van een  verpleeghuisarts); 
 • Reactivering en revalidatie; 
 • Observatie (signalering) en diagnostiek; 
 • Begeleiding. 

De meeste verpleeghuizen bieden ook dagbehandelingen en tijdelijke opvang. Daarnaast hebben verpleeghuizen ook vaak een consultatiefunctie, wat betekent dat de deskundigheid van verpleeghuizen ter beschikking wordt gesteld aan ouderen die thuis of in een verzorgingshuis wonen. 
Verpleeghuizen bieden soms ook extramurale zorg (verpleeghuiszorg buiten het verpleeghuis), bijvoorbeeld in de thuissituatie of het verzorgingshuis. 
Hoewel verpleeghuiszorg ook deels is gericht op genezing van bepaalde groepen patiënten (ook wel cure genoemd), wordt deze vooral beschouwd als care, oftewel verzorging. 
Meer weten over de verpleeghuiszorg binnen Evean zorg [externe
link


<>
Kosten
De zorg- en dienstverlening vanuit verpleeghuizen, evenals de huisvesting worden voor het grootste deel gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). [
externe link] Daarnaast betalen cliënten een inkomensafhankelijke bijdrage. Het Zorgkantoor int deze eigen bijdrage. [externe link] De cliënt verstrekt bij opname de inkomensgegevens. Meer over de eigen bijdrage in het verpleeg- en verzorgingshuis. Voor verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis betaalt u een eigen bijdrage. Hoe hoog deze bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met het maatschappelijk werk.

 •      Wanneer moet u een eigen bijdrage betalen?
  U bent de bijdrage verschuldigd vanaf de dag dat uw verblijf voor rekening van de AWBZ komt.  Meestal is dat de dag waarop u in de instelling wordt opgenomen. Hierop zijn echter wel een paar uitzonderingen.  De bijdrageplicht eindigt zodra uw verblijf definitief niet meer voor rekening van de AWBZ komt.
  Bent u niet in de instelling maar blijft uw plaats in de instelling wel voor u gereserveerd, dan blijft u toch de bijdrage verschuldigd, bijvoorbeeld als u met weekendverlof thuis bent of als u tijdelijk in een ziekenhuis wordt opgenomen. 
 •        Hoe hoog is de eigen bijdrage?
  Het uitvoeringsorgaan van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) in de regio Zaanstreek/ Waterland is

  Meer informatie vindt u in de brochure "Uw eigen bijdrage bij verblijf in een instelling". In deze brochure staan ook rekenvoorbeelden voor de berekening van uw bijdrage. U kunt de brochure opvragen bij de instelling of het zorgkantoor. Het adres van het zorgkantoor is:
  Achmea Zorg/PVF Achmea                                                                    Postadres:
  Molenwerf 2-8                                                                                           Postbus 9950
  1014 AG Amsterdam                                                                              1006 AR  Amsterdam
  Telefoon: 020 - 591 44 44            Fax: 020 - 591 44 03

  www.zorgkantoor-zw.nl
 •        Bezwaar en klachten
  Bent u het niet eens met de hoogte van uw bijdrage of bent u niet tevreden over de uitleg van het zorgkantoor, dan kunt u bezwaar indienen. De procedure daarvoor staat in de beschikking van het zorgkantoor.  Heeft u een klacht over de handelwijze van het zorgkantoor, schrijf dan een brief aan de directie van het zorgkantoor. Over bezwaar maken en het indienen van een klacht bij uw zorgverzekeraar heeft het CVZ [College Van Zorgverzekeringen] ook een brochure uitgegeven.   


<>
Andere bijdragen

Bewoners van AWBZ-instellingen betalen naast de wettelijke bijdragen ook vaak bijdragen aan de instelling voor geleverde producten en diensten, zoals de woon- en ontspanningsbijdrage [woon-leefklimaat].
In de verpleeghuizen streeft men naar een optimale woon- en leefsfeer. Dit gaat gepaard met enige kosten. Deze kosten vallen niet onder het verstrekkingenpakket van de AWBZ en is du op vrijwillige basis. Deze maandelijkse eigen kleine financiële bijdrage maakt het volgende mogelijk om: gebruik te kunnen maken van het internetcafť;  televisie te kijken en naar de radio te luisteren (Buma-rechten);  abonnementen op kranten en tijdschriften voor gemeenschappelijk gebruik; jaarlijkse ontspanningsactiviteiten en feesten voor cliënten; het aanbieden van diverse drankjes en versnaperingen; het regelmatig kopen van verse bloemen en dergelijke.

Het CVZ heeft twee brochures uitgegeven, waarin u kunt lezen welke producten en diensten voor rekening van de instelling komen en wat u zelf moet betalen aan de instelling. U kunt de betreffende brochure opvragen bij de instelling of het zorgkantoor. "Daar kunt u op  rekenen in een AWBZ-instelling" 

De informatie in deze pagina is afkomstig van de site van het CVZ College voor Zorgverzekeringen. [externe link]
Indien u Acrobat Reader op uw PC hebt geinstalleerd kunt u de genoemde brochures direct van deze site lezen en downloaden in PDF-formaat. Zoekt u dan onder "Voorlichting". In het rechter venster verschijnt een rij met mogelijkheden. Ga met  de muis staan op de eerste - voorlichting en klik op ëigen bijdrage AWBZ".
www.cvz.nl/ActualSite.asp


<>
Indicatiestelling 

Om voor AWBZ-gefinancierde zorg van een verpleeghuis in aanmerking te komen, moet een indicatiestelling plaatsvinden door het CIZ (RIO).  
Een indicatiestelling houdt in dat de zorgvraag van een cliënt wordt beoordeelt, en welke zorg wenselijk/noodzakelijk is. Deze beoordeling vindt onafhankelijk van de zorgverlenende instanties (bijvoorbeeld de zorginstellingen, thuiszorg)plaats. 
Is de drempel te hoog om zelf contact op te nemen met het  indicatieorgaan?                                                                                   Bespreek het dan met uw huisarts of het maatschappelijk werk, of iemand anders die u kan helpen. 

Lees hier de folder AWBZ

Lees hier de folder Gebruikelijke zorg 

Lees hier de folder Klachten 

Lees hier de folder Bezwaar en beroep 

Lees hier verschillende documentatie van het CIZ [externe link]

 

CIZ (RIO) Zaanstreek 
Ankersmitplein 2-4 
1506 CK Zaandam 
075-6812512

www.Rio-Zaanstreek.nl

 

<> Meepraten over uw zorg
De eerste periode van maximaal zes weken dient als observatieperiode. Deze periode is belangrijk om uw zorgvraag nauwkeurig in kaart te brengen.
Tijdens de observatieperiode wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Als er sprake is van geheugenstoornissen gebeurt dit samen met de wettelijk vertegenwoordiger. In het plan wordt vastgelegd met welk doel welke zorg nodig is. Tevens vermelden zij uw eigen aandeel in de zorg en behandeling. Er wordt regelmatig bekeken of het zorgplan naar tevredenheid verloopt. Het zorgplan wordt met u of uw vertegenwoordiger en in het multidisciplinair team besproken. Mocht het nodig zijn, dan passen zij uw zorgplan aan. 

U heeft tijdens uw verblijf niet altijd volledige privacy. 
Bijvoorbeeld als u geen eigen kamer heeft. Wanneer u persoonlijke zaken wilt bespreken, kan er gezorgd worden voor een geschikte ruimte. U weet dat de medische - en persoonlijke gegevens genoteerd worden. Om uw privacy te kunnen waarborgen, worden alle gegevens beschermd tegen misbruik en inzage door onbevoegden. Conform de wet Ďbescherming persoonsgegevensí is er een regeling bij uw afdelingshoofd beschikbaar. Uw zorgverleners en behandelaren zijn verplicht om een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier, met uitzondering van de gegevens die afkomstig zijn van derden en niet over uzelf gaan. Anderen mogen uw dossier alleen inzien als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor uw naaste familieleden.

Vertegenwoordiging
Wie beslist?
Wanneer u zelf geen beslissing kunt nemen, is het mogelijk dat er  een curator of mentor benoemd wordt. Bijvoorbeeld bij dementie, verstandelijke handicap of coma. Het kan ook minder officieel. U bepaalt dan zelf wie u als vertegenwoordiger aanwijst. Dit dient u schriftelijk vast te leggen. Anders kan men vragen automatisch uw echtgeno(o)t(e) of partner om de vertegenwoordiging met u te regelen. Als dit niet mogelijk blijkt, kan het gevraagd worden aan een ouder, een zoon of dochter of aan een broer of zuster. De vertegenwoordiger dient beslissingen te nemen die in uw belang zijn. Of beter nog, zoals hij of zij denkt dat u zelf besloten zou hebben. 

Wilsverklaring
Uw wil vastleggen
Het is mogelijk dat u in een situatie terechtkomt waarin u niet meer zelf kunt beslissen. Soms is dit onvoorspelbaar. Bijvoorbeeld bij een ongeluk. Maar vaak kunt u zoín situatie zien aankomen, bijvoorbeeld wanneer u op leeftijd bent. Waarschijnlijk heeft u zich wel eens een voorstelling gemaakt van dergelijke situaties. Wat vindt u in zoín situatie belangrijk? Wilt u dat er volgens uw eigen ideeŽn gehandeld wordt? Dan is het verstandig om uw wensen op papier te zetten: uw wilsverklaring.
Curatele, bewind en mentorschap zijn maatregelen voor mensen die niet (helemaal) voor zichzelf kunnen zorgen. De maatregelen zijn vooral bedoeld als een bescherming van de persoon tegen andere mensen, die misbruik van de situatie kunnen maken. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Een notaris kan u daarbij helpen.

Curatele
Onder curatelestelling is de meest vergaande beschermingsmaatregel. Curatele moet worden verzocht aan de rechtbank, die ook de uitspraak doet. Er zijn drie redenen voor onder curatelestelling:

 • geestelijke stoornis
 • verkwisting
 • drankmisbruik waardoor de persoon zijn belangen niet meer waar kan nemen.

Het gaat doorgaans om mensen, die vanaf hun geboorte een verstandelijke handicap hebben, psychiatrische patiŽnten, verslaafden of mensen die volstrekt niet met geld om kunnen gaan. Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam en kan niet zelfstandig overeenkomsten sluiten. De curator treedt voor hem op. De onder curatele stelling moet worden gepubliceerd in de Staatscourant en twee kranten. Zo worden derden op de hoogte gesteld.

Meerderjarigenbewind
Voor ouderen, die zelf niet meer goed hun geldzaken kunnen behartigen, is curatele wel een erg zware maatregel, omdat men dan handelingsonbekwaam wordt. Daarom is er een regeling in de wet opgenomen, namelijke onderbewindstelling van meerderjarigen die veel minder zwaar is. De bewindvoerder voert het financiŽle beheer voor degene die onder bewind gesteld is. Het bewind van het vermogen wordt ingesteld door de kantonrechter op verzoek van de betrokkene zelf, zijn echtgenoot of levensgezel, familie of de officier van justitie. Meestal is ook een verklaring van een arts nodig. Een belangrijk verschil met curatele is, dat de bewindvoerder voor een groot aantal handelingen de toestemming van de betrokkene of machtiging van de kantonrechter nodig heeft.

Mentorschap
Het is ook mogelijk om voor iemand, die op het persoonlijke (niet-financiŽle) vlak niet voor zichzelf kan zorgen een mentor te benoemen. De mentor geeft advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met degeen voor wie hij tot mentor is benoemd beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging en andere terreinen. Ook de benoeming van een mentor moet aan de kantonrechter verzocht worden.

http://www.notaris.nl/priveleven/samenwonen/index.html


<> Palliatieve zorg voor terminaal zieken 
Palliatieve zorg is de zorg die gericht is op verlichting van klachten. In de fase waarin palliatieve zorg wordt verleend is het bekend dat er geen kans op genezing meer is. Het kan nog weken, maanden, misschien zelfs jaren duren, maar het heeft geen zin meer om nieuwe therapieŽn te starten, onderzoeken te doen of operaties te ondergaan, in de hoop dat de patiŽnt daardoor zal genezen. Duidelijk is dat de patiŽnt aan de gevolgen van de ziekte zal sterven. In de context van dit besef wordt vaak tegen patiŽnten gezegd: "Wij kunnen niets meer voor u doen". Bedoeld wordt: wij kunnen in
curatief opzicht niets meer voor u doen. Want op palliatief gebied kan er nog veel.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 1990 een definitie van palliatieve zorg opgesteld. Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van het leven. Hulpverleners in de palliatieve zorg proberen alle klachten die stervenden kunnen hebben te verlichten. Populair gezegd valt onder palliatieve zorg alle zorg die erop gericht is de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te laten zijn. Dat betekent dat niet alleen naar lichamelijke klachten (zoals pijn, benauwdheid of obstipatie) wordt gekeken, maar dat ook de psychische problemen (gevoelens van angst of depressiviteit bij voorbeeld) aandacht krijgen. Het wordt om die reden weleens "totale zorg" genoemd: aandacht voor zowel lichaam als geest en ziel.

Omdat palliatieve zorg in Nederland vooralsnog hoofdzakelijk verleend wordt aan patiŽnten die doodziek zijn (zoals mensen met kanker of aids), wordt het vaak palliatieve, terminale zorg genoemd. Dit om een verschil te maken met palliatieve zorg voor patiŽnten die aan andere ongeneeslijke ziektes lijden, zoals hartziekten, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson of dementie.

'Palliatieve zorg breekt door', artikel uit het Algemeen Dagblad.
Nivel's inventarisatierapport
Nivel/EMGO-rapport over de toekomst

Interview Ria de Korte
Artikel over werken in de nacht

http://www.clifa.nl/ClifaPalliatievezorg.html


<>
Cliëntenraad

Bewoners van verpleeghuizen weten vaak niet van het bestaan van de cliëntenraad in hun huis. En dat geldt ook voor bewoners uit verzorgingshuizen, aanleunwoningen of ouderen uit de wijk, die gebruik maken van diensten van de zorginstelling. Dat is jammer, want de cliëntenraad is er nu juist voor iedereen die te maken heeft met het huis. Wie zitten er in zo'n raad en hoe werkt die?   

 •        Belangen
  Het zou natuurlijk het mooiste zijn als alle bewoners en andere cliënten van het huis om de  zoveel tijd bij de directeur/ RVE- manager hun zegje konden doen over de zorg en de diensten van het huis. Maar helaas, de dagelijkse praktijk laat dat niet toe. Daarom is in de wet vastgelegd dat er een cliëntenraad moet zijn. In de cliëntenraad zitten mensen die door de bewoners en andere cliënten van het huis gekozen zijn. Het belangrijkste doel van de cliëntenraad is opkomen voor de belangen van alle cliënten in het verpleeghuis. Eén van de belangrijkste taken van de cliëntenraad is na te gaan wat bewoners en andere cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening van een huis. De leden van de cliëntenraad moeten door contacten met bewoners en andere cliënten achterhalen of zij tevreden zijn over de zorg en de diensten. Ze gaan ook na of er klachten of problemen zijn en hoe die moeten worden opgelost. De cliëntenraad luistert dus als het goed is vaak naar wat bewoners en andere cliënten te vertellen hebben.   
 •        Instemming
  De cliëntenraad is er echter niet alléén om de directie/ RVE- manager op de hoogte te houden van wat bewoners/cliënten vinden. De cliëntenraad geeft ook zijn mening over en adviseert bij tal van zaken zoals de benoeming van een nieuwe directeur, verandering van de huisregels, renovatie van het huis of een fusie met een ander verpleeg- en/of verzorgingshuis. De cliëntenraad praat en beslist dus mee bij alle zaken die voor bewoners en andere cliënten van belang zijn, de directie kan daar niet zomaar omheen.
    
 •        Overleg
  De informatie die de cliëntenraad verzamelt door met verschillende bewoners/cliënten te praten, komt onder meer aan de orde in het overleg dat de raad regelmatig heeft met de directie van het verpleeghuis. Zo komt de directie/ RVE-manager dus te weten hoe cliënten in het algemeen over het huis denken. De directie/ RVE-manager krijgt op die manier een beeld van wat er wel en niet goed gaat. Het overleg is dus een belangrijke manier om regelmatig na te gaan hoe het huis ervoor staat en wat er eventueel anders moet.   
 •         Verkiezingen
  Bewoners en andere cliënten van het huis kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de cliëntenraad. Daartoe worden om de paar jaar verkiezingen gehouden. Soms gebeurt het dat er precies genoeg kandidaten zijn om alle plaatsen in de cliëntenraad te bezetten. In dat geval kan het zijn dat verkiezingen achterwege blijven. Bewoners moeten echter wel op de hoogte worden gesteld van wie er nu precies in de raad zitten, ook als er geen verkiezingen zijn gehouden. Op die manier weten zij bij wie ze terechtkunnen, wanneer ze iets kenbaar willen maken aan de Cliëntenraad.   

www.clifa.nl/ClifaClientenraad.html


<>
Klachten

Iedereen binnen Evean Zorg doet zijn uiterste best het u naar de zin te maken. Toch kunnen er fouten gemaakt worden. Het blijft nu eenmaal "mensenwerk". Vaak is het voor u moeilijk om dit te bespreken met de direct betrokkenen. De rol van de Cliëntenraad is hierin bemiddelen en adviseren tussen leidinggevenden en u. Wanneer dit eveneens geen uitkomst biedt raden wij u aan contact op te nemen met  de contactpersoon van de interne Klachtencommissie. Meer informatie over afhandeling van klachten, vindt u in de folder ‘Informatie klachtenregeling’, op te vragen bij de afdeling.

Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening is het mogelijk dat u daar vragen of klachten over heeft. Bijvoorbeeld hoe u een tweede mening kunt vragen over een voorgestelde behandeling (second opinion). Of u zoekt contact met mensen die dezelfde ziekte hebben. Mogelijk vermoedt u dat er fouten zijn gemaakt in de medische behandeling. U denkt erover om een klacht in te dienen en u wilt weten hoe u dat moet doen. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft over de huisarts, de thuiszorg, de tandarts, de ziektekostenverzekeraar. Met zulke vragen of klachten kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

www.clifa.nl/ClifaKlachten.html
www.klachtenopvangzorg.n
http://www.rpcp.nl/nhn/ikg/home.php


<>
Persoonsgebonden Budget (PGB) 

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) koopt u zorg in.
Zorg die past bij uw situatie. Een Persoonsgebonden Budget geeft u de mogelijkheid zelf de regie te behouden. U bepaalt zelf wie er komt, hoe vaak u zorg krijgt, op welke manier en op welke tijden. 
Iedereen die door een lichamelijke, verstandelijke of  psychische handicap langer dan drie maanden thuis hulp nodig heeft, kan begeleiding, verzorging of verpleging krijgen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze zorg wordt vaak standaard geregeld via de reguliere thuiszorg, oftewel zorg in natura. Sinds 1995 kunt u ook kiezen voor het Persoonsgebonden Budget (PGB). U bent dan niet afhankelijk van de reguliere instellingen. Met een PGB kiest u zelf uw zorgverlener en bepaalt u zelf op welke wijze de zorg verleend wordt, en wanneer.  U vindt over PGB meer informatie op de site van SVB [Sociale Verzekerings Bank]:

http://www.svb.nl/nl/regelingen/pgb/veel_gestelde_vragen_pgb/index.jsp
 

<>
Wachtlijsten

Een indicatie voor verpleeghuiszorg betekent echter niet dat de zorg direct gegeven kan worden. Verpleeghuizen kennen doorgaans wachtlijsten. Hoe lang? Dat is afhankelijk van meerdere factoren, onder meer van de urgentie en de plaats. 


5. Geheugenproblemen

Geheugenproblemen beginnen vaak onschuldig en zijn daardoor moeilijk herkenbaar. Iedereen vergeet immers wel eens wat. Het zijn veelal familieleden, vrienden en kennissen van de patiŽnt die het eerst om hulp en advies vragen. Vroegtijdige diagnose is belangrijk om het dementiesyndroom te kunnen behandelen. De geheugenpoli Zaanstreek is een samenwerkingsproject van Evean Zorg, waarvan Evean Behandelzaken onderdeel uitmaakt, en het RIAGG Zaanstreek/Waterland (per 1-01-04
GGZ Dijk en Duin.)
Beide instanties hebben hun activiteiten en hun kennis over psychogeriatrische problematiek gebundeld. Samen vormen zij nu een krachtige organisatie op het gebied van geheugenonderzoek en zorg- en behandeladvies. Door middel van de geheugenpoli kan men onderzoeken of het geheugen van de patiŽnt naar behoren functioneert. 
www.dijkenduin.nl


6.
Opnieuw leren om zelfstandig verder te kunnen.
De lichamelijke of geestelijke toestand kan door verschillende oorzaken verslechterd zijn.  Bijvoorbeeld door een ongeluk of door een zware operatie. Het lichaam moet weer herstellen. Dat gaat niet altijd makkelijk. Revalidatie kan u weer op weg helpen. Zodat u zo snel mogelijk weer terug kunt keren naar huis of naar een verzorgingshuis.
Ergotherapie biedt hulp, zodat u zelf verder kunt leven. U bent gewend om zelfstandig te leven. Hulp bij dagelijkse handelingen had u nooit nodig. Maar nu is het anders. U wordt belemmerd en het lukt niet meer. Ergotherapie kan uitkomst bieden.
Er zijn vele behandelmogelijkheden.
 
De verpleeghuizen Evean Noordse Balk, Evean Guisveld en Evean Oostergouw beschikken over een revalidatieafdeling. Het totale revalidatieteam bestaat uit een groep deskundige medewerkers met een brede ervaring. Samen bieden zij u een compleet revalidatiepakket. Tevens is er een nauwe relatie met de afdelingen orthopedie en chirurgie van het ziekenhuis de Heel. PatiŽnten die een orthopedische operatie (zoals een nieuwe knie of een nieuwe heup) hebben ondergaan, komen voor verdere behandeling naar Evean Noordse Balk of Evean Oostergouw. Revalidatie na een recent opgelopen CVA (beroerte/attaque) behoort ook tot het aanbod in onze verpleeghuizen. Hiervoor passen wij een specifieke behandelingswijze toe volgens het zogenaamde NDT-concept. Dit is een neurologische ontwikkelingsmethode. 
www.ergotherapie.nl
www.fysiotherapienl 
www.evean.nl  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Eten en drinken doen we elke dag.

Het is onmisbaar voor onze gezondheid en ons welbevinden. Voeding is dan ook een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg in het verpleeghuis.
U heeft daar als cliŽnt zeker iets over te zeggen, ook al bent u afhankelijk van zorg.
Dat is belangrijk want verpleeghuizen bieden niet altijd 'zorg op maat' als het gaat om eten en drinken. Het gaat daarbij om de volgende vragen:

 • Hoe wordt het eten bereid en opgediend?
 • Wat zijn de kwaliteitsnormen?
 • Waar eten de cliŽnten?
 • Wordt er rekening gehouden met ieders persoonlijke wensen?
 • Wat wordt gedaan voor cliŽnten die moeite hebben met eten?
 • Wat is het beleid bij cliŽnten die niet meer willen eten en drinken?
  D
  eze vragen zijn in het verpleeghuis heel belangrijk!
Waarom een richtlijn?
Om te bereiken dat verpleeghuizen goede en duidelijke afspraken maken over eten en drinken, is er een richtlijn ontwikkeld: de Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden. Oftewel: een richtlijn die voor verschillende zorgverleners, van verpleeghuisarts tot voedingsassistent, aangeeft hoe zij cliŽnten goede zorg kunnen bieden als het gaat om eten en drinken.
Vragen over eten en drinken in het verpleeghuis?
U woont in een verpleeghuis, en u heeft vragen over, moeilijkheden met of zelfs klachten over het eten? Het is zeer verhelderend om de folder "Wat eten we vandaag? Informatie voor cliŽnten van verpleeghuizen over de richtlijn over voeding" te lezen.

Speciaal voor de cliŽntenraden is een handreiking ontwikkeld.
Deze handreiking is geschreven als leeswijzer voor de multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden. In de richtlijn staan aanbevelingen die ervoor zorgen dat cliŽnten van verpleeghuizen voldoende drinken en goede voeding tot zich nemen. Met deze handreiking is het voor een cliŽntenraad gemakkelijker om de huidige stand van zaken rondom de vocht- en voedselvoorziening in de zorginstelling te vergelijken met de situatie zoals die wordt aanbevolen in de richtlijn. De cliŽntenraad heeft op die manier meer mogelijkheden om met de directie in overleg te treden als het gaat over het voedingsbeleid.


Lees hier
 handreiking voor cliŽntenraden behorend bij de 'Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden'  (pdf bestand)
Lees hier  richtlijn Vocht en Voeding (pdf - 750 kb: groot bestand!).

www.loc.nl
 

8. Steunpunt Verpleeghuiszorg
Om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en onaanvaardbare risico's te voorkomen is het Steunpunt Verpleeghuiszorg gestart.

Wat biedt het steunpunt in de praktijk
Het steunpunt biedt tijdelijke ondersteuning aan verpleeghuizen, verpleegunits in verzorgingshuizen en aanbieders van kleinschalige verpleeghuiszorg, die vanuit de AWBZ gefinancierd worden. Ondersteuning kan worden aangevraagd als:
- de benodigde gespecialiseerde deskundigheid voor een complexe zorgvraag van een cliŽnt structureel niet voorhanden is of er sprake is van risico's in de directe zorg aan een cliŽnt
- de organisatie van de zorg in een instelling te wensen overlaat. Dat laatste kan betrekking hebben op uiteenlopende gebieden, zoals de inrichting van de organisatie, het management, de organisatie van het zorgproces, de facilitaire diensten, de administratieve organisatie of de huisvesting.

Praktijk als leermeester
Het steunpunt wil zoveel mogelijk de ervaringen uit de sector zelf benutten. Dat vergroot de kans dat de vraag adequaat wordt beantwoord. Bovendien maakt die aanpak duidelijk dat in veel instellingen goede zorg geboden wordt. Het steunpunt neemt dus niet het 'modelverpleeghuis' Ėzo dat al bestaat Ė als uitgangspunt is, maar de situatie in de instelling.
Zo mogelijk wordt de ondersteuning in de eigen regio georganiseerd. Verder krijgen verpleeghuizen zo de mogelijkheid om van elkaar te leren en lessen uit de verbeteringspraktijk over te dragen.
De ervaringen en de kennis worden gebundeld en komen beschikbaar voor de hele verpleeghuissector.

Tijdelijk inzet
De extra inzet voor de individuele cliŽnt, respectievelijk de zorgorganisatie is per definitie tijdelijk. De middelen die beschikbaar worden gesteld zijn niet bedoeld voor de exploitatie van de instelling, maar om het tekort in de zorgverlening direct op te heffen of de zorgorganisatie direct te verbeteren.

Werkwijze
Als een instelling is aangemeld voor het programma wordt op basis van onderzoek en advies een ondersteuningsvoorstel ontwikkeld, dat na honorering, wordt geÔmplementeerd en na afloop verantwoord en geŽvalueerd.

In de werkwijze is de factor tijd belangrijk. Als een aanvraag voor ondersteuning is binnengekomen wordt binnen enkele dagen met de cliŽnt en/of de instelling een afspraak gemaakt. Bij een individuele zorgvraag verricht een consulent of consulententeam onderzoek dat uitmondt in een advies over de noodzakelijke tijdelijke extra inzet en de daarbij behorende middelen.
Een vraag over de zorgorganisatie wordt op locatie geanalyseerd door experts die een verbeteringsplan opstellen met een bijbehorende begroting voor de tijdelijke extra inzet.
Die inzet wordt 'in natura' in de vorm van extra expertise of op basis van een goedgekeurd budget beschikbaar gesteld. Er is dus geen sprake van toevoeging van middelen aan instellingsbudgetten

Organisatie
Om middelen efficiŽnt in te kunnen zetten en snel te kunnen starten, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande organisaties. Voor de ondersteuning van de individuele zorgvraag zijn dat de Centra voor Consultatie en Expertise Nederland en voor de zorgorganisatie is het het NIZW, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Er komt een stuurgroep met een gezaghebbend persoon uit de zorgsector als voorzitter. Een externe projectleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Projectleiders zijn Gerard van Pijkeren en Peter Tiebout, werkzaam als adviseurs in de zorgsector.

Een deskundigenpool wordt gerekruteerd uit professionals in de verpleeghuiszorg. Zij kunnen hun praktijkervaringen inbrengen voor de verbeteringsplannen. Ze kunnen ook een rol kunnen spelen in het uitwisselen van de ervaringen.

Communicatie
De communicatie over de in deze notitie beschreven aanpak richt zich met name op de verpleeghuiszorg en de relevante AWBZ-actoren. Het accent zal liggen op de communicatie in de regio.

Het steunpunt is onderdeel van 'Zorg voor beter', een kwaliteitsprogramma voor de thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 'Zorg voor beter' omvat ook het Landelijk Dementieprogramma en het Actieprogramma Kwaliteit. Er is een voortdurende afstemming tussen deze programmaís en het steunpunt.

Aanmelden
Zorginstellingen, cliŽntenraden en zorgkantoren kunnen zich aanmelden voor ondersteuning in het kader van dit programma. Dat geldt ook voor cliŽnten en hun familie, maar dan wel in samenspraak met de zorginstelling.

Hoe is het projectteam te bereiken
Vanaf 19 april 2005 is het Steunpunt bereikbaar. Annemiek Gras en Wilma Groenewegen, die het secretariaat vormen, zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0900 - 2424240 (10 cent per minuut).
Het postadres is: Steunpunt Verpleeghuiszorg, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht.

 

9. Modelovereenkomsten Zorgverlening

De LOC en Arcares (organisatie van zorgaanbieders) hebben samen een aantal nieuwe modelovereenkomsten voor de zorglevering gemaakt. Deze modelovereenkomsten vervangen de overeenkomst voor opname in het verzorgingshuis, de tijdelijke opname in het verzorgingshuis en de extramurale dienstverlening vanuit het verzorgingshuis. Ook is de overeenkomst bij opname in het verpleeghuis vervangen.

In totaal gaat het om zes overeenkomsten en ťťn toelichting. De toelichting bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op alle zes overeenkomsten en het tweede deel bestaat uit een toelichting per overeenkomst.
In de nieuwe overeenkomsten is de regelgeving in het kader van de modernisering van de AWBZ verwerkt. Ook zijn uitspraken van rechters, bijvoorbeeld rond het beŽindigen van een zorgleveringsovereenkomst, opgenomen in de tekst.

Welke zorgovereenkomsten?
Er zijn verschillende voorbeeldovereenkomsten:

1. Lees hier toelichting;

2. Lees hier voor een zorgarrangement zonder verblijf in een instelling (zorg thuis);


3. Lees hier voor een zorgarrangement met verblijf (zorg in een verzorgingshuis); voor een zorgarrangement met verblijf en behandeling (zorg in een verpleeghuis);

4. Lees hier voor een zorgarrangement met verblijf en toepassing van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Ė Wet Bopz (zorg in een verpleeghuis waarop de Wet Bopz van toepassing is);

5. Lees hier voor een zorgarrangement met verblijf, behandeling en toepassing van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen Ė Wet Bopz (zorg in een verpleeghuis waarop de Wet Bopz van toepassing is);


De overeenkomsten hebben allemaal dezelfde opbouw en de omschrijving van de rechten en de plichten is zoveel mogelijk op dezelfde manier geformuleerd. De inhoud is gebaseerd op diverse wettelijke regelingen.

Door LOC en Arcares is getracht werkbare afspraken te maken die recht doen aan de belangen van de cliŽnt en van de zorgaanbieder. Het zijn voorbeeldovereenkomsten.

Dat betekent dat zorgaanbieder en cliŽntenraad samen moeten afspreken of zij hiervan gebruik gaan maken. Als de zorgaanbieder deze nieuwe zorgleveringsovereenkomst wil gaan gebruiken, dan moet dit voornemen voor verzwaard advies aan de cliŽntenraad worden voorgelegd.

 

  Kijk hier voor meer informatie over verzorging en verpleging

Bronnen:
www.loc.nl
www.arcares.nl
http://www.palliatievezorg.nl/index.html

 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 8 november 2005

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

 

           ][ About EVEAN ][Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.