Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
 

 


Naar Huis ][ Back Home


Wat wordt verstaan onder verpleging en verzorging?


 
Verplegen
 
Verzorgen
  Diverse soorten zorg
  Personeel
 
Verpleeghuiszorg


Verplegen

Onder 'verplegen' wordt verstaan 'het beroepsmatig ondersteunen en beÔnvloeden van de vermogens van de zorgvrager bij feitelijke of potentiŽle reacties op gezondheids- en/of daaraan gerelateerde bestaansproblemen en op behandeling of therapie, om het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te handhaven of te herstellen' Leistra et al., 1999).

Het taakgebied van verpleegkundigen bestaat uit Leistra et al., 1999):

 • Observeren en signaleren;
 • Verzorgen;
 • Begeleiden;
 • Verpleegtechnisch handelen;
 • Informeren en adviseren;
 • Preventie en voorlichting geven;
 • CoŲrdineren.

Verzorgen
Onder 'verzorgen' wordt verstaan 'de zorgvrager in zijn woon- en leefomgeving stimuleren, ondersteunen of compensatie bieden bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied' Van de Haterd et al., 2000).
Het taakgebied van verzorgenden en helpenden bestaat uit Van de Haterd et al., 2000):

 • Lichamelijke zorg verlenen;
 • Huishoudelijke zorg verlenen;
 • Zorgvragers begeleiden;
 • Veranderingen in de zorgvraag signaleren;
 • Voorlichting en advies geven.


Diverse soorten zorg geleverd door sector verpleging en verzorging

De sector verpleging en verzorging biedt zowel lang- als kortdurende zorg. De voorzieningen in deze sector worden met name gebruikt door ouderen en chronisch zieken. De belangrijkste voorzieningen binnen de sector verpleging en verzorging zijn verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, en thuiszorg. Woonzorg is een indirecte voorzieningen binnen de sector verpleging en verzorging, aangezien woonzorg wordt gekenmerkt door het gebruik van verpleging en verzorging (bijvoorbeeld thuiszorg en extramurale dienstverlening door verzorgingshuizen) welke wordt geleverd in de eigen woonomgeving van de cliŽnt/patiŽnt. Verpleging in het ziekenhuis is ondergebracht bij curatieve somatische zorg.

Naast de professionele verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden worden bovengenoemde taken deels ook uitgevoerd door naaste familie en vrienden van zorgbehoevenden. Deze zogenaamde informele hulp of mantelzorg vormt een belangrijk onderdeel van de verpleging en verzorging van zieken. De informele hulp vormt een apart onderdeel binnen de sector verpleging en verzorging.

Net als bij andere zorgsectoren ligt ook binnen de verpleging en verzorging de laatste jaren de nadruk op een meer vraaggericht aanbod van zorg. Het streven naar het leveren van zorg op maat betekent op lokaal niveau een toenemende samenwerking tussen de verschillende zorginstellingen, zowel binnen de sector verpleging en verzorging, als met andere zorgsectoren. Er vindt ontschotting tussen de instellingen plaats. Zo zijn er verschillende samenwerkingsinitiatieven gestart tussen de sector verpleging en verzorging en de geestelijke gezondheidszorg (Ministerie VWS)


Personeel

In de verpleging en verzorging zijn de volgende uitvoerenden werkzaam:

 • Verpleegkundigen (kwalificatieniveaus 4 en 5);
 • Ziekenverzorgenden (kwalificatieniveau 3);
 • Kraamverzorgenden (kwalificatieniveau 3);
 • Bejaardenverzorgenden (kwalificatieniveau 3);
 • Gespecialiseerd verzorgenden E (kwalificatieniveau 3);
 • Verzorgenden C en D (kwalificatieniveau 3);
 • Verzorgingshulpen B (kwalificatieniveau 2);
 • Bejaardenhelpenden (kwalificatieniveau 2);
 • Thuishulpen A (kwalificatieniveau 1);
 • Alphahulpen.

Verpleeghuiszorg wordt verleend vanuit een team waarin meerdere disciplines vertegenwoordigd zijn. Naast de verpleeghuisarts zijn ook paramedici aanwezig, zoals:
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, psychomotorische therapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.
Verder zijn hier verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, voedingsassistentes, medewerksters opnameburo, administratief personeel, leidinggevenden, pedicure, kapper, tandarts, medewerkers van de huishoudelijke dienst, linnenkamer, technische dienst, inkoop, magazijn, receptie, keuken en restaurant, activiteiten begeleidsters en vrijwilligers werkzaam. 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2005

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

   

             [ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster Nel Koppers  ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.