Clifa logo
  Contact

Adres ][ Adress
  Gastenboek ][ Guestbook
               Route Hulp ][ Travel Help


 
    Naar Huis ][ Back HomeZORGZWAARTE BEKOSTIGING


1.  Wat houdt de zorgzwaartebekostiging in?
2.  Wat betekent de zorgzwaartebekostiging voor de cliŽnt?
3.  Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)?
4.  Waarom wordt de zorgzwaartebekostiging ingevoerd?
5.  Hoe wordt de zorgzwaartebekostiging ingevoerd?
6.  Heeft de landelijke ZZP-score door de zorgaanbieders al financiŽle gevolgen in 2007?
7.  Hoe werkt de landelijke ZZP-score door zorginstellingen?  [met link naar info pagina over deze score]
8.  Hoe kan een zorginstelling zich op de landelijke ZZP-score voorbereiden?
9.  Is een zorgzwaartepakket (ZZP) een indicatiebesluit?
10. Wat betekent de zorgzwaartebekostiging voor de bedrijfsvoering van de zorginstelling?
11. Hoe verhoudt het project Ultieme Vulling AZR zich tot de invoering van de Zorgzwaartebekostiging (ZZP)?
12. Kan de invoering van de zorgzwaartepakketten worden gecombineerd met de ultieme vulling?
13. Conclusie

 

1. Wat houdt de zorgzwaartebekostiging in?
Dit is een systeem waarbij zorginstellingen worden betaald op basis van de geleverde zorg aan cliŽnten. De zorgzwaartebekostiging geldt voor cliŽnten die langdurig in een zorginstelling verblijven en zorg nodig hebben vanuit de AWBZ.


2. Wat betekent de zorgzwaartebekostiging voor de cliŽnt?
Instellingen kunnen dankzij de zorgzwaartepakketten beter ingaan op de behoefte van de cliŽnt. De indicatie die mensen meekrijgen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is in zorgzwaartepakketten uitgedrukt en is een globale beschrijving van de zorg waar de cliŽnt behoefte aan heeft. Afhankelijk van de behoefte van de cliŽnt kan de totaaltijd per ZZP anders worden verdeeld over de verschillende AWBZ-functies. Dit leidt tot minder herindicaties bij een tijdelijk veranderende zorgbehoefte.
CliŽnten hebben daardoor ook meer te kiezen en ze worden meer dan nu in de gelegenheid gesteld om mee te beslissen.
De cliŽnt (of zijn vertegenwoordiger) en zorgverlener maken samen een zorgplan, waarin duidelijk is opgeschreven welke zorg, wanneer en met welk doel wordt geboden.


3. Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)?

Een ZZP bestaat uit een:

Beschrijving van het cliŽntprofiel en de basis waarvoor het zorgzwaartepakket geldt;
Globale beschrijving van het soort zorg;
Omvang van de totale zorg in uren;
Setting (bijv. beschermd wonen) en leveringsvoorwaarde (snelheid van zorglevering).


4. Waarom wordt de zorgzwaartebekostiging ingevoerd?
De zorgzwaartebekostiging wordt ingevoerd omdat de huidige financiering van de intramurale AWBZ te ondoorzichtig is voor de betrokken partijen, zoals de verzekeraars. Daarnaast worden de zorginstelling met de bestaande regels onvoldoende gestimuleerd om met de cliŽnt duidelijke afspraken te maken over de levering van zorg.


5. Hoe wordt de zorgzwaartebekostiging ingevoerd?

De zorgzwaartebekostiging wordt gefaseerd ingevoerd:

Eind 2006 scoren alle zorgaanbieders hun cliŽnten die langdurig in zorg zijn, in termen van zorgzwaartepakketten (ZZPís);
Vanaf 1 januari 2007 krijgen alle nieuwe cliŽnten een indicatiebesluit met een ZZP;
In het eerste halfjaar van 2007 houden de aanbieders periodiek de scores bij. Speciale expertteams onder leiding van het CIZ analyseren en toetsen de scores. Ook stellen zorgaanbieders hun afspraken waar mogelijk bij met het zorgkantoor op basis van gescoorde ZZPís;
In het najaar van 2007 maken zorgaanbieders productieafspraken op basis van ZZPís met het zorgkantoor en ontvangen budget voor 2008;
Op 1 januari 2008 is de zorgzwaartebekostiging volledig ingevoerd.6. Heeft de landelijke ZZP-score door de zorgaanbieders al financiŽle gevolgen in 2007?
Nee, in 2007 verandert er nog niets. Het instellingsbudget voor 2007 wordt vastgesteld op basis van het budget van 2006. In 2007 worden de ZZP-scores van de zorginstellingen bijgehouden en getoetst door expertteams onder leiding van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zodat ze kunnen worden gebruikt voor het maken van productieafspraken voor 2008. Pas in 2008 zijn er de eerste financiŽle gevolgen voor de zorginstellingen.


7. Hoe werkt de landelijke ZZP-score door zorginstellingen?
Het scoren van cliŽnten door zorginstellingen gebeurt met een speciaal ZZP-scoreprogramma dat vanaf oktober 2006 via internet te gebruiken zal zijn. In het scoreprogramma voert de zorginstelling gegevens van de cliŽnt in, een eventueel aanwezig indicatiebesluit en zorgzwaarte (deels automatisch). Als alle gegevens zijn ingevoerd, controleert de zorginstelling of de ZZP-score klopt met de zorgzwaarte van de gescoorde cliŽnten. Een handleiding/instructie, een website en een helpdesk kunnen zorginstellingen hierbij helpen. Voor meer informatie over ZZP-score8. Hoe kan een zorginstelling zich op de landelijke ZZP-score voorbereiden?
Begin september 2006 zijn er in heel het land regiobijeenkomsten waar meer informatie wordt gegeven over de zorgzwaartebekostiging. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de link <agenda> op deze website.
Daarnaast worden in september op deze website diverse informatiedocumenten geplaatst die zorginstellingen kunnen helpen bij de voorbereidingen op de landelijke ZZP-score vanaf begin november tot half januari.
Het ZZP-scoreprogramma is begin oktober al beschikbaar voor zorginstellingen om het in te kunnen richten voor het scoren van de cliŽnten.


9. Is een zorgzwaartepakket (ZZP) een indicatiebesluit?
Alle nieuwe cliŽnten die na 1 januari 2007 in zorg komen, krijgen een indicatiebesluit of herindicatie van het CIZ in termen van ZZPís. Een ZZP is dan onderdeel van het indicatiebesluit. De in het najaar door de zorginstellingen gescoorde ZZPís zijn echter nog geen geldige indicatiebesluiten. Deze zijn bedoeld om in 2007 productieafspraken te maken met het zorgkantoor voor 2008 en geven een beeld van de zorgzwaarte van de in zorg zijnde cliŽnten per CTG-nummer.
Alle cliŽnten die (nog) geen geldig indicatiebesluit hebben, hoeven niet te beschikken over een geldige indicatie voordat de zorginstelling deze cliŽnten scoort in termen van ZZPís. Natuurlijk moet voor deze cliŽnten op termijn wel een indicatiebesluit aangevraagd worden.


10. Wat betekent de zorgzwaartebekostiging voor de bedrijfsvoering van de zorginstelling?
De bedrijfsvoering van zorginstellingen moet worden aangepast. Deze aanpassingen betreffen met name de registratie en verantwoording van de zorglevering aan cliŽnt en zorgkantoor. Het overgangsjaar 2007 is er mede voor bedoeld om de bedrijfsvoering aan te passen. Zorginstellingen krijgen eind 2006, begin 2007 nadere informatie over de concrete aanpassingen en de hulpmiddelen die daarvoor worden aangeboden.


11. Hoe verhoudt het project Ultieme Vulling AZR zich tot de invoering van de Zorgzwaartebekostiging (ZZP)?
Het project ultieme vulling is een onderdeel van de AWBZ brede Zorgregistratie (AZR). Dit project is in september 2005 gestart onder verantwoordelijkheid van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), de landelijk beheerder van de AZR. Het project loopt tot 1 januari 2007. Vanaf de invoering van de functiegerichte indicatiestelling (1 april 2003) wordt de AZR gevuld met geÔndiceerde cliŽnten. Ook de zorg die deze cliŽnten ontvangen wordt in de AZR geregistreerd, alsmede het moment waarop de zorgverlening stopt. Op dit moment staan nog niet alle cliŽnten die AWBZ-zorg ontvangen (of hierop wachten) in de AZR. Het project Ultieme Vulling AZR is er op gericht alle cliŽnten die in zorg zijn (en de wachtenden) in de AZR op te nemen. Als dat is gerealiseerd kan het berichtenverkeer tussen zorgkantoor en zorgaanbieders volledig voor alle cliŽnten plaatsvinden. De zorgaanbieders zijn op grond van het afgesloten convenant verplicht deel te nemen aan de ultieme vulling. De vergoeding hiervoor (Ä 60 mln) hebben zij reeds in 2005 ontvangen. Het CVZ heeft een webapplicatie (UV-module) ontwikkeld, waarmee zorgaanbieders de in de AZR ontbrekende cliŽnten kunnen aanvullen.

De laatste stap van de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is het aanpassen van de wijze waarop de overheid de intramurale zorg financiert, de zogenaamde zorgzwaartebekostiging. Het project Zorgzwaartebekostiging wordt geleid door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en heeft als doel de bekostiging van de intramurale zorg te laten verlopen met behulp van zorgzwaartepakketten. Vanaf 1 januari 2007 krijgt een cliŽnt een indicatie op basis van een aantal kenmerken gekoppeld aan een bepaalde zorgbehoefte, dit wordt een zorgzwaartepakket (ZZP) genoemd. Het jaar 2006 is een voorbereidend jaar waarin de keuzes worden gemaakt om vanaf 2007 met de nieuwe systematiek te kunnen gaan werken. In dit kader zullen zorgkantoren aan de door hen te contracteren zorgaanbieders vragen om hun cliŽnten alvast in te delen in ZZPīs. VWS faciliteert dit proces door onder andere een ZZP-scoreprogramma ter beschikking te stellen.


12. Kan de invoering van de zorgzwaartepakketten worden gecombineerd met de ultieme vulling?
Bij de ultieme vulling vragen de zorgkantoren de gecontracteerde zorgaanbieders om gegevens aan te leveren over hun cliŽnten/wachtenden, voor zover deze nog niet in de AZR staan. Via de UV-module kan dit op een gestandaardiseerde wijze. De invoer van gegevens in de UV-module hoeft niet (alleen) handmatig te gebeuren, maar kan ook geautomatiseerd als de zorgaanbieder een zogenaamd (semi-)bulkbestand kan maken uit zijn eigen registratiesysteem of uit de LL-module van het CIZ (zie tekst hieronder). Het project Ultieme Vulling AZR staat beschreven op de site en bevindt zich in veel regioís al in een gevorderd stadium. Op landelijk niveau heeft afstemming plaatsgevonden met het project Legitimatielijsten van het CIZ. Dit heeft ertoe geleid dat cliŽntgegevens tussen de UV-module en de LL-module (webapplicatie van het CIZ) uitgewisseld kunnen worden.

In het kader van de zorgzwaartebekostiging wordt in de 2e helft van 2006 door zorgkantoren aan zorgaanbieders die intramurale zorg leveren, gevraagd om hun cliŽnten in ZZPīs in te delen, zodat de productieafspraken in termen van ZZPīs kunnen worden gemaakt. Hiervoor kunnen zorgaanbieders gebruikmaken van het ZZP-scoreprogramma dat ter beschikking gesteld is door het Ministerie van VWS. Dit is een webapplicatie waarmee zorgaanbieders de beperkingen van hun cliŽnten kunnen invoeren. Op basis van de ingevoerde beperkingen worden de cliŽnten vervolgens ingedeeld in ZZPīs.

In het project Zorgzwaartebekostiging wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in het UV-project. Concreet betekent dit dat de basisgegevens van cliŽnten die in de UV-module (en vervolgens in de AZR) staan, beschikbaar zijn voor het project Zorgzwaartebekostiging. Dit voorkomt een dubbele vastlegging van gegevens door de zorgaanbieders. De basisgegevens hoeven dan alleen nog maar te worden aangevuld met de gegevens die nodig zijn voor de indeling in ZZPīs. CVZ en VWS ondersteunen deze mogelijkheid en zullen het veld hierover nader informeren.

Conclusies
Beide projecten kennen een eigen doelstelling, aansturing, werkwijze, doorlooptijd en planning:

Het UV-project wordt afgerond in de tweede helft van dit jaar terwijl dan de invoering van de zorgzwaartebekostiging nog verder wordt voorbereid.
In het UV-project wordt een beperkt aantal gegevens opgevraagd ten behoeve van de vulling van de AZR-systemen van zorgkantoren. In het project Zorgzwaartebekostiging worden enkele aanvullende gegevens opgevraagd over cliŽnten, het betreft met name cliŽntbeperkingen.
Het UV-project wordt aangestuurd door CVZ en het project Zorgzwaartebekostiging door het Ministerie van VWS.
Omdat de beide projecten een eigen doelstelling, aansturing, werkwijze, doorlooptijd en planning kennen is het volledig laten samenvallen van beide projecten niet wenselijk, echter de gegevensverzameling wordt wel goed op elkaar afgestemd.


 

Bron: Ministerie van VWS informatie is het laatst gewijzigd op 10-7-2006

 

 

 

    ©2002- 2006 Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.